يکشنبه،06 فروردين 1402 English

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • تلفن هاي دانشگاه

   جستجوي هوشمند:

   دانلود دفترچه براي استفاده آفلاين و بدون نياز به اينترنت 

   رياست دانشگاه دكتربهرام دلفان 33302149 33302030 33319480-2
   مشاور رييس و مديركل حوزه رياست دكتر مروت كلاني 33302149 33302030 33319480-2
   دفتر رياست دانشگاه آقاي غلامرضا كياني 33314614 33302030 33319480-2
   رييس حراست آقاي ياراحمدي 33300772 33319452 33319480-2
   رييس روابط عمومي دكتر مريدي 33302033 33302033 33300661-4
   رييس امور حقوقي اقاي فاضلي 33313144 33313144 33319480-2
   رييس بازرسي دكتر پيمان آستركي 33301620 33301620 33300661-4
   رييس هسته گزينش آقاي غلامرضا توشمال 33319460 33314613 33319480-2
   رييس آماروفناوري واطلاعات (it) مهندس امين طهماسبي 33314609 33314611 33300661-4
   رييس توسعه سازمان ومنابع آقاي مالمير 33310854 33319483 33314480-2
   رييس امورومالي اقاي ندري 33308970 33308970 33319480-2
   رييس دفتر فني (عمران) مهندس مصطفايي 33303887 33329029 33329026
   مشاور رييس دانشگاه دكتر طهماسب نظري 33314614 33302030 33319480(371)
   معاون توسعه مديريت ومنابع دكترفرهادي 33310854 33319483 33319480-2
   معاون درمان دكتربختياري 333305006 33305005 33300661-4
   معاون بهداشتي دكتر كوشكي 33307055 33335779 33300661-4
   معاون آموزشي دكتر بهاروند 33120150 33120149 33120155-65
   معاون دانشجويي و فرهنگي دكترمرداني 33120126 33120125 33120155-65
   معاون تحقيقات و فناوري دكتررسوليان 33120172 33120173 33120155-65
   معاون غذا و دارو دكترقاسميان 33224687 33203169 33232790
   رييس امور مشاركتهاي اجتماعي دكتر حسنوند 33236526 33232181  
            
   رييس شبكه بهداشت و درمان ازنا دكتر خشايارقيصري گودرزي 43421993 43421997 43430106
   رييس شبكه بهداشت و درمان الشتر دكترخرم آبادي 32523400 3252281 32522011-2
   رييس شبكه بهداشت و درمان اليگودرز دكترملاطاهري 43322161 43325598 4332109
   رييس شبكه بهداشت و درمان بروجرد دكتر كاكاوند 42536702 42504462 42530042-3
   رييس شبكه بهداشت ودرمان پلدختر دكترسياوشي 32227011 32224083 32223468
   رييس شبكه بهداشت و درمان خرم آباد دكتر 33239940 33239937 33239935-42
   رييس شبكه بهداشت ودرمان درود خانم دكتر ]چگني 43221049 43229681 43226114-7
   رييس شبكه بهداشت ودرمان دوره چگني دكترجفرسته 33150920 33150028 33150016
   رييس شبكه بهداشت و درمان سپيدشت دكترميرزايي 33137212 33138142 33137213
   رييس شبكه بهداشت و درمان كوهدشت آقاي فيض اله گراوند 32623073 26622800 32623072
   رييس شبكه بهداشت و درمان رومشكان دكترهادي پور 32652386 32652386  
   رييس شبكه بهداشت  و درمان نورآباد دكتر جهانيان 32724079 32724487 32724091-3
            
   دانشكده پزشكي دكتر سبزيان 3320133 33120133 33120155-65
   دانشكده پرستاري اليگودرز دكتر افروغ 43339377 43326980 4333047-9
   دانشكده پرستاري بروجرد دكترگودرزي 42536702 42504462 42530042-3
   دانشكده پرستاري پلدختر آفاي جوادي 32227963 32223368 32223468
   دانشكده پرستاري و مامايي خرم اباد دكترحيدري 33120140 33120140 33120155-65
   دانشكده بهداشت دكترطاهريان 33408176 33408176 33409971-4
   دانشكده دندانپزشكي دكتر آزادبخت 33209370 33214005 33311309
   دانشكده پيراپزشكي دكتر كياني 33420030 33420030 33409971-4
   دانشكده داروسازي دكتراميري زاده      
   نهاد رهبري در دانشگاه حجت الاسلام حسيني 33120131 33120132 33120155-65
   رييس بيمارستان شهيد رحيمي دكتربيرانوند 33336151 33336128 33336115
   رييس بيمارستان درماني عشاير دكتر حسني 33236407 33220105 32364023-5
   رييس بيمارستان شهيد مدني دكتر امين
   33436997 33400106 33406098
   رييس بيمارستان خيريه عسلي دكتر شرفي 33400034 33426383 33406099
   رييس بيمارستان امام رضا (ع) دكتر احمدي 33329670 33314907 33314908
   رييس مركز فوريتهاي پزشكي (115) دكترصفدري 33229701 33229702 33309703
   دفتر مركزي در تهران آقاي ساري 88962824 88956488 88956487-9
   فاطمه رضائيان 100 معاونت بهداشتي
   سعيده كمالوند 101 معاونت بهداشتي
   مينا رحيمي 102 معاونت بهداشتي
   مسعود نريماني 103 معاونت بهداشتي
   افسانه سپهوند 105 معاونت بهداشتي
   شبنم دالوند 106 معاونت بهداشتي
   معصومه آزادي 107 معاونت بهداشتي
   خاطره صوفي زاده 108 معاونت بهداشتي
   علي شرفي چگني 109 معاونت بهداشتي
   دكتر علي اكبر ياراحمدي 110 معاونت بهداشتي
   مولود جافريان 111 معاونت بهداشتي
   ناصر معتمدي 112 معاونت بهداشتي
   خانم بهاروند 113 معاونت بهداشتي
   احسان نريماني 114 معاونت بهداشتي
   ملك حسين برخورداري 115 معاونت بهداشتي
   مريم نعمت خواه 116 معاونت بهداشتي
   سعيد گودرزي 117 معاونت بهداشتي
   اردشير محمدي 118 معاونت بهداشتي
   دفتر معاونت بهداشتي 119 معاونت بهداشتي
   مهري رضانژاد 120 معاونت بهداشتي
   هوشنگ پير حياتي 121 معاونت بهداشتي
   امين بهاروند 122 معاونت بهداشتي
   علي زيني وند 123 معاونت بهداشتي
   ناهيد شفيعيان 124 معاونت بهداشتي
   ستايش دريكوند 125 معاونت بهداشتي
   پيري علم 126 معاونت بهداشتي
   فريده بازگير 127 معاونت بهداشتي
   الهام شيخ آزادي 129 معاونت بهداشتي
   حمزه بهاروند-مرتضي مالزيري 130 معاونت بهداشتي
   حميد مخيري 131 معاونت بهداشتي
   علي اكبر كامكار 132 معاونت بهداشتي
   فرشاد فرزان 133 معاونت بهداشتي
   اكبر طالبوند 134 معاونت بهداشتي
   فرشاد شرفي 136  
   پوريان-پورغالي-منصوري 137 معاونت بهداشتي
   علي حيدري 138 معاونت بهداشتي
   بيژن زيودار 140 معاونت بهداشتي
   بهروز چنگايي 141 معاونت بهداشتي
   يداله اعتمادي 142 معاونت بهداشتي
   مظفر محمدي نژاد 144 معاونت بهداشتي
   علي شاهوردي 145 معاونت بهداشتي
   دكتر مريم كوشكي 146 معاونت بهداشتي
   عليرضا قاسمي 147 معاونت بهداشتي
   سودابه درجزيني 148 معاونت بهداشتي
   روشنك رازقي 149 معاونت بهداشتي
   سوسن جمشيدي 150 معاونت بهداشتي
   فاطمه محمودي 151 معاونت بهداشتي
   كتايان سليم 152 ميز خدمت
   فرانك دهستاني 153 معاونت بهداشتي
   شاكرمي-محمد زاده 154 معاونت بهداشتي
   خانم درگاه پور-بهاروند 155 معاونت بهداشتي
   عيسي بلقدر 156 معاونت بهداشتي
   علي باقري 157 معاونت بهداشتي
   زهره نقوي 158 معاونت بهداشتي
   مهري سوري-رحيمي 159 معاونت بهداشتي
   فروزان كردستاني 160 معاونت بهداشتي
   معصومه دارايي 161 معاونت بهداشتي
   روزيتا يعقوب زاده 162 معاونت بهداشتي
   مهتا اميري 163 معاونت بهداشتي
   ميترا آقاميرزايي 164 معاونت بهداشتي
   غلامرضا لشگر آرا 165 معاونت بهداشتي
   ماريه ستاري 166 معاونت بهداشتي
   يداله عبدي 167 امور پشتيباني و رفاهي
   جمشيدي نگهداشت-موسوي 168 امور پشتيباني و رفاهي
   نقليه استيجاري 169 امور پشتيباني و رفاهي
   شهرزاد مبصر 170 معاونت بهداشتي
   طولابي 171 معاونت بهداشتي
   صغرا باژدان 172 معاونت بهداشتي
   محمد محمودزاده 173 معاونت بهداشتي
   مهرداد وليپور 174 معاونت بهداشتي
   دكتر احسان عادلي 175 معاونت بهداشتي
   پرويز پويان 176 معاونت بهداشتي
   رامش آرمان 177 معاونت بهداشتي
   حيان علي حسيني 179 معاونت بهداشتي
   فرهاد غفوري 180 معاونت بهداشتي
   پري اسدي 104 معاونت بهداشتي
   سهيلناز درويشي 187 معاونت بهداشتي
   امين محمودي 190 معاونت بهداشتي
   حميد سيفي 200 امور پشتيباني و رفاهي
   محمد چراغي 202 كارگزيني
   فتانه دريكوند 203 كارگزيني
   زينب رحيمي 204 كارگزيني
   نرجس وثوق 205 كارگزيني
   حميد يگانه 206 كارگزيني
   جمشيد حاتمي 207 كارگزيني
   محمدرضا قباديان 208 كارگزيني
   حشمت حسين زاده 210 كارگزيني
   سيد ولي موسوي 211 كارگزيني
   حنيفه عادلي 212 كارگزيني
   امين ساكي 213 كارگزيني
   ليلا ملايي رشنو 214 معاونت بهداشتي
   فروزان نصيرزاده 215 دبيرخانه توسعه
   سوسن محمودي-مير دريكوند 216 دبيرخانه توسعه
   سعيد ماكنعلي 217 امور پشتيباني و رفاهي
   خانم محمدي 218 معاونت توسعه
   خانم لشني 219 امور مالي توسعه
   تاجديني 220 امور مالي توسعه
   مجيد دارايي 221 امور مالي توسعه
   فرزانه ايزدي 222 امور مالي توسعه
   ليلا ماسوريان 223 امور مالي توسعه
   زهرا درجزيني 224 امور مالي توسعه
   الهام روزبهاني 225 كارگزيني
   سالار نصير مقدس 226 بودجه و پايش عملكرد
   خانم قرباني 227 امور مالي توسعه
   رباب نظري 228 ميز خدمت
   مهتاب خرم آبادي 229 امور مالي توسعه
   زهرا معظمي گودرزي 230 كارگزيني
   كيانوش پيامني 231 امور مالي توسعه
   علي لشني 232 امور مالي توسعه
   فاطمه يزدان منش 233 امور مالي توسعه
   پروين عبدلي 234 امور مالي توسعه
   وحيد امان الهي 235 امور مالي توسعه
   حجت اله فكوري 236 نوسازي و تحول اداري
   ميترا احمد پوريان 237 امور مالي توسعه
   مژگان صادقي 238 امور مالي توسعه
   صبا نظري 239 امور مالي توسعه
   زينب ميرزايي 240 امور مالي توسعه
   محمد عاليخاني 241 امور مالي توسعه
   حامد الياسي 242 امور مالي توسعه
   مهرداد ساكي 243 امور مالي توسعه
   مهرداد ساكي 244 امور مالي توسعه
   مهدي دلفان 245 امور مالي توسعه
   ندري 246  
   علي سپهوند 247 معاونت توسعه
   رحمتي-محمدي 248 بودجه و پايش عملكرد
   ناهيد صارمي 249 آموزش كاركنان
   هاشم بهاروند 250 امور پشتيباني و رفاهي
   سارا كوشكي 251 امور پشتيباني و رفاهي
   غلامرضا بيرانوند 252 نوسازي و تحول اداري
   سارا سليماني 253 نوسازي و تحول اداري
   داريوش مير قاسمي 255 نوسازي و تحول اداري
   محمدرضا فيضيان 256 نوسازي و تحول اداري
   فيروز رشنو 257 كارگزيني
   فرهاد ميرزايي 258 آموزش كاركنان
   حجت الله فكوري 259 نوسازي و تحول اداري
   منا طاهريان 260 آموزش كاركنان
   بيژن سليميان 261 امور مالي توسعه
   بهزاد سوري 262 بودجه و پايش عملكرد
   سالار نصير مقدس 263 بودجه و پايش عملكرد
   افشين عالي پور 264 بودجه و پايش عملكرد
   علي پور خداداد 265 امور مالي توسعه
   حسين كوشكي 266 امور مالي توسعه
   كرم خدا محمدي 267 امور مالي توسعه
   سبحاني 268 امور مالي توسعه
   خانم ايازي 269 امور پشتيباني و رفاهي
   احمد رشيدي 270 معاونت توسعه
   خانم منوچهري 271 معاونت توسعه
   خانم فتاح 272 آموزش كاركنان
   فاطمه محمدي 274 معاونت توسعه
   الهام دريك 275 معاونت بهداشتي
   مير قاسمي 276 مهندسي مشاغل
   فاطمه اكبريان 277 معاونت توسعه
   مهناز لك 279 كارگزيني
   محمد شجاعي 282 امور مالي توسعه
   وحيد مرشدي 283 امور مالي توسعه
   دكتر نادر طرهاني نژاد 284 نوسازي و تحول اداري
   احسان فرامرزي-انبار 285 امور پشتيباني و رفاهي
   افشين ميرزاپور 286 امور مالي توسعه
   ديوان محاسبات 287 امور مالي توسعه
   محمد جواد دريكوند 289 امور مالي توسعه
   نگهبان 290 نگهباني درب اصلي
   خديجه رستمي 291 نوسازي و تحول اداري
   خانم دولتشاهي 293 امور مالي توسعه
   جعفري 295 مهندسي مشاغل
   تاسيسات 297 معاونت توسعه
   رحيم ميرزايي 298 امور مالي توسعه
   كرم خدا محمدي 299 امور مالي توسعه
   مرتضي آقايي 302 حوزه رياست
   سميه صادقي 303 حوزه رياست
   رحيم سليماني 304 حوزه رياست
   محبوبه ستاري 305 حوزه رياست
   پروين عليپور 306 حوزه رياست
   روح اله شجاعي 307 حوزه رياست
   نصرتي 308 حراست
   شهناز منصوري 309 حوزه رياست
   عبدالرضا شهبازي 314 روابط عمومي
   سيمين عادلي 315 روابط عمومي
   سيده منصوره شرافتي 316 روابط عمومي
   عزيز كلهر 317 روابط عمومي
   عباس شيرزاد 318 روابط عمومي
   غلامرضا كياني 319 امورحقوقي و قرارداد
   عليزاده 320 امورحقوقي و قرارداد
   بزاز 321 امورحقوقي و قرارداد
   ليلا نوايي 322 امورحقوقي و قرارداد
   مرتضي منصوري 323 بازرسي و رسيدگي شكايات
   فريبرز حيدري 324 بازرسي و رسيدگي شكايات
   فريدون دهقان 325 بازرسي و رسيدگي شكايات
   پروين رحيمي نژاد 326 بازرسي و رسيدگي شكايات
   مستوره طالبي 327 بازرسي و رسيدگي شكايات
   معصومه بهاروند 328 بازرسي و رسيدگي شكايات
   رقيه قلاوند 329 تخلفات اداري
   محسن بزاز 331  
   مهندس عباس آهور 333 فناوري اطلاعات
   فريبرز حيدري 334  
   دفتر گزينش 335 گزينش
   محمد نظري پور 336 گزينش
   اميري 338 گزينش
   مهري ايماني 339 گزينش
   سيد يحيي قاسمي 340 گزينش
   مرضيه فرهادي 341 گزينش
   اقبالي 342 گزينش
   مريم طالبي 343 گزينش
   ابراهيم عالي پور 344 فناوري اطلاعات
   محمد نظري 345 گزينش
   سيد رضا حيات الغيب 346 گزينش
   سيد رضا حيات الغيب 347 گزينش
   امين دريكوند 348 امور مالي توسعه
   مهدي دلفان 349 گزينش
   مهندس سلمان بهاروند احمدي 350 فناوري اطلاعات
   پارسا-رحيم پور 352 مالي درمان
   جوانمرد 354 امر به معروف
   فرشاد دريكوند 355 گزينش
   غلامرضا توشمالي 356 گزينش
   مهندس غزل كاكي 357 فناوري اطلاعات
   سارا غلامرضايي 358 فناوري اطلاعات
   مهندس سميه بيات 359 فناوري اطلاعات
   مهندس ليلي گودرزي 360 فناوري اطلاعات
   محمد شريف مالمير 364 بازرسي و رسيدگي شكايات
   خانم مبشر -خانم رسولي 365 امور بانوان
   عزت اله احساني 366 فناوري اطلاعات
   مهندس علي سيفي 367 فناوري اطلاعات
   مهندس مهدي پدرام 368 فناوري اطلاعات
   صادق سهاسيري 369 امورحقوقي و قرارداد
   مرضيه خسروي 370 معاونت توسعه
   نظري-مريدي-عليزاده 371 معاونت توسعه
   انوشيروان پاشايي 372 امورحقوقي و قرارداد
   ساكي 373 امورحقوقي و قرارداد
   مرضيه دلفان 374 امورحقوقي و قرارداد
   علي رماوندي 377 امورحقوقي و قرارداد
   مرتضي رادمهر 378 بازرسي و رسيدگي شكايات
   ناصر مير دريكوند 379 بازرسي و رسيدگي شكايات
   ليلا دهقان 380 امورحقوقي و قرارداد
   بهمن بهاروند 381 امورحقوقي و قرارداد
   نگهباني گزينش 389  
   كارتكس (توان) 390  
   محسن سليماني 396 نوسازي و تحول اداري
   اكرم دارايي 400 معاونت درمان
   ماشالله ميرزايي 401 معاونت درمان
   دكتر عباس پزشكي 402 معاونت درمان
   دكتر رامين خسروي 403 معاونت درمان
   خانم حيدري 404 معاونت درمان
   مهرناز طاهري-بيدلي 405 معاونت درمان
   سميه طوساني-ساكيان 406 معاونت درمان
   اماني 407 معاونت درمان
   كشور-صالحي 408 معاونت درمان
   علي ميرزايي كيا 409 معاونت درمان
   فريبا لك 410 معاونت درمان
   رستمي 411 معاونت درمان
   كتانه كريمي نيا 413 معاونت درمان
   خانمها پناهي- حيدري 416 معاونت درمان
   اكبر منصوري 417 معاونت درمان
   خانمها الماسيان-بيرانوند 418 معاونت درمان
   پناهي 419 معاونت درمان
   خانمها موسوي-نظرزاده 420 معاونت درمان
   صالحي-خانم ذهابي 421 معاونت درمان
   آقاي ورزي 423 معاونت درمان
   ليلا افشوني 424 معاونت درمان
   خانم محسني 425 معاونت درمان
   مريم پاكدل- گودرزي 427 معاونت درمان
   نورالدين بيرانوند 428 معاونت درمان
   بنفشه درويشي 430 معاونت درمان
   حافظ امرائي 431 معاونت درمان
   فاطمه ميرآخوري 432 معاونت درمان
   محمد دلفان 434 معاونت درمان
   سياوش امرائي 435 معاونت درمان
   رودابه اميدي فر 436 معاونت درمان
   رضا علي بخشي 437 معاونت درمان
   عفت بشيري 438 معاونت درمان
   پور اميد 439 معاونت درمان
   دكتر شجاعي 440 معاونت درمان
   الهام صحرايي 441 معاونت درمان
   فاطمه ايرانشاهي 442 معاونت درمان
   حسني 450 معاونت درمان
   مهندس حاجيان 500 دفتر منابع فيزيكي
   جواد بيگي 501 دفتر منابع فيزيكي
   قدرت كرمي 502 تداركات
   سبحان فرج الهي 503 دفتر منابع فيزيكي
   مسعود قاسمي 504 دفتر منابع فيزيكي
   سيد جلال موسوي 505 دفتر منابع فيزيكي
   بهرام درويشيان 506 دفتر منابع فيزيكي
   زهرا طاهري 507 دفتر منابع فيزيكي
   خانم ميرزاخاني 508 دفتر منابع فيزيكي
   سوسن عباسي 509 دفتر منابع فيزيكي
   اكبر سلطاني 510 دفتر منابع فيزيكي
   كمال حاجيان 511 دفتر منابع فيزيكي
   ايمان ظهيري 512 دفتر منابع فيزيكي
   ابراهيم رستميان 513 دفتر منابع فيزيكي
   ايرج آزادمهر 514 دفتر منابع فيزيكي
     515 دفتر منابع فيزيكي
   حسن كمالي- شيخي 519 تداركات
   رحمتي 520 تداركات
   بهزاد رحمتي پور 521 امور پشتيباني و رفاهي
   مجيد نعمتي 522 نقليه
     523  
   مهناز بيرانوندي 524 امور پشتيباني و رفاهي
     525  
   عسگري پور 526 بازنشستگي
   مجتبي اسدي پور 527 بازنشستگي
   عطا الله ستاري 528 كارگزيني
   مهرداد مديري 529 امور پشتيباني و رفاهي
   محمد اسدي ملك 530 امور پشتيباني و رفاهي
   محسن ايماني كمالي 531 امور پشتيباني و رفاهي
   حجت اله رحمتي 540 بودجه و پايش عملكرد
   وحيد مرشدي 583 امور مالي توسعه

    دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27653548 آخرین به روزرسانی: 06 فروردين 1402

پشتيباني افراد كم توان

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
كانال ايتا دانشگاه
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
دستور العمل بروزرساني سايت
فرم مشاركت الكترونيكي شهروندان در فرآيندها و تصميمات
فروم گفتگوي دانشگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 0.60746097564697 seconds.
memoryUsage : 7930Kb