يکشنبه،06 فروردين 1402 English

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • سوالات متداول

   ثبت نام :

    

    1-آيا در موقع مراجعه جهت ثبت نام حضور شخص پذيرفته شده الزامي است ؟

    
   بله – حضور شخص پذيرفته شده الزامي است.
    
    
    
   2- آيا اصل مدارك از جمله اصل شناسنامه، كارت ملي و ... در موقع ثبت نام الزامي است؟
    
   بله – شخص پذيرفته شده به همراه اصل مدارك مي بايست جهت ثبت نام مراجعه نمايد.
    
    
    
   3- شروع دوره پذيرفته شدگان از چه ماهي آغاز مي شود؟
    
   كليه پذيرفته شدگان به جز افرادي كه به صورت مستقيم وارد دوره دستياري شده اند از اول شهريور ماه مي بايست دوره خود را شروع نمايند.
    
    
    
   4-پذيرفته شدگان براي انجام امور مربوط به سپردن تعهد به كدام واحد دانشگاه مي بايست مراجعه نمايند؟
    
   كليه پذيرفته شدگان جهت سپردن تعهد مي بايست به دفتر امور حقوقي دانشگاه مراجعه نمايند.
    
    
    
   5- چگونه مي توان از مدارك لازم جهت ثبت نام آگاه شد؟
    
   به محض وصول ليست دستياران پذيرفته شده و مشخص شدن تاريخ ثبت نام، مدارك لازم جهت ثبت نام بر روي صفحه اصلي سايت قرار مي گيرد.
    
    
    
   شروع دوره :
    
   1-شروع دوره ثبت نام شوندگان از چه زماني خواهد بود ؟
    
   كليه ثبت نام كنندگان به جز افرادي كه به صورت مستقيم وارد دوره دستياري شده اند و كساني كه مي بايست تا پايان شهريور ماه طرح خود را ادامه دهند از اول شهريور ماه هر سال خواهد بود.
    
    
    
   2- دستياران آقا براي اخذ معافيت تحصيلي چه مراحلي را مي بايست طي نمايند؟
    
   پس از ثبت نام دستياران مي بايست برگ درخواست معافيت تحصيلي را از معاونت آموزش تخصصي اخذ و به يكي از دفاتر پليس + 10 مراجعه نمايند و برگ معافيت تحصيلي صادر شده را به آموزش تخصصي تحويل نمايند.
    
    
    
   3- آيا در بدو ورود مي توان از مرخصي استفاده نمود ؟
    
   خير – استفاده دستيار از مرخصي ها در شش ماه اول دوره ممنوع است .
    
    
    
   4- آيا دستياران مي توانند از خوابگاه هاي دانشجوئي استفاده نمايند ؟
    
   بله – دستياران پس از ثبت نام و اخذ شماره دستياري مي توانند به امور خوابگاه ها واقع در ساختمان شماره 4 گسترش دانشگاه جهت رزرو خوابگاه مراجعه نمايند.
    
    
    
   5-دستياران ثبت نام كننده چطور مي توانند از جزئيات وام وديعه مسكن آگاه شوند ؟
    
   آن ها پس از ثبت نام مي توانند به صندوق رفاه دانشجويان واقع در ساختمان شماره 4 گسترش دانشگاه مراجعه نمايند.
    
    
    
   تغيير رشته :
    
   1-آيا در طول دوره دستياري، دستيار مي تواند تغيير رشته دهد ؟
    
   خير – در طول دوره دستياري به هيچ عنوان تغيير رشته مجاز نمي باشد.
    
   فقط در صورتي كه دستياران در طول دوره آموزش دچار نقص عضو مؤثر جسمي يا رواني شوند گروه مربوطه مي تواند با ذكر دلايل، مراتب را جهت طرح در كميسيون پزشكي منتخب دانشگاه به دانشكده پزشكي منعكس نمايد، پس از تأئيد كميسيون مذكور و موافقت شوراي آموزشي دانشكده و دانشگاه از ادامه تحصيل افراد جلوگيري به عمل مي آيد و چنانچه نقص عضو مؤثر حرفه اي براي ساير رشته ها در همان دانشگاه مانع از ادامه تحصيل در آن رشته ها نباشد و فرد حداقل نمره آخرين نفر پذيرفته شده مربوطه را در همان سال و همان سهميه در همان دانشگاه دارا باشد در صورت موافقت شوراي آموزشي دانشگاه مي تواند تغيير رشته دهد.
    
    
    
   آموزش دوره :
    
   1-    حداقل ساعات كار در دوره هاي دستياري چه ميزان است ؟
    
   تحصيل در دوره دستياري به طور تمام وقت بوده و براساس برنامه اي است كه از طرف مدير گروه تنظيم مي شود.
    
   حداقل ساعات كار به شرح زير است :
    
   روز هاي شنبه الي چهارشنبه از ساعت 7/30 لغايت 16/30
    
   پنج شنبه ها از ساعت 7/30 لغايت 12/30
    
    
    
   2-حداقل برنامه كشيك دستياران چه ميزان است ؟
    
   سال اول : 12 كشيك در ماه
    
   سال دوم : 10 كشيك در ماه
    
   سال سوم : 8 كشيك در ماه
    
   سال چهارم و پنجم : 6 كشيك در ماه
    
    
    
   3-احكام دستياران چند ساله صادر مي شود؟
    
   حكم آموزشي دستيار يك ساله است و صدور حكم سال بالاتر بعد از احراز شرايط ارتقا مي باشد.
    
    
    
   4- دستيار ارشد گروه آموزشي از چه سال هايي انتخاب مي شود؟
    
   دستيار ارشد همه ساله از بين دستياران تخصصي دو سال آخر در هر گروه آموزشي بيمارستاني و با توجه به كفايت، تعهد و و جدان كاري و ميزان فعاليت آن ها توسط دستياران پيشنهاد و از بين آن ها يك نفر به تأئيد شوراي گروه انتخاب و به عنوان دستيار ارشد منصوب مي شود.
    
    
    
   مرخصي ها :
    
   1-ميزان مرخصي استحقاقي دستياران در طول دوره آموزشي چه ميزان است ؟
    
   دستياران مي توانند با ازاء هر ماه 2/5 روز و هر سال تحصيلي جمعاً به مدت يك ماه از مرخصي استحقاقي استفاده نمايند.
    
    
    
   2-در صورت عدم استفاده از مرخصي در طول سال تحصيلي چه ميزان از مرخصي ذخيره مي شود؟
    
   در صورت عدم استفاده از مرخصي در طول سال تحصيلي فقط 15 روز ذخيره و به سال هاي بعد موكول مي شود . دستيار مجاز است دو سال آخر حداكثر از 45 روز مرخصي ذخيره علاوه بر مرخصي استحقاقي همان سال استفاده كند
    
   استفاده از مرخصي با نظر رئيس بخش و تأئيد مدير گروه مربوطه خواهد بود.
    
    
    
   3-ميزان مرخصي زايمان در دوره دستياري چه ميزان است ؟
    
   استفاده دستياران خانم از شش ماه مرخصي زايمان براي يك بار در طول دوره دستياري بلامانع مي باشد.
    
    
    
   4- در طول دوره دستياري استفاده كنندگان از مرخصي زايمان آيا كمك هزينه تحصيلي استفاده مي نمايند؟
    
   فقط براي يك بار در طول دوره دستياري استفاده كنندگان از مرخصي زايمان از كمك هزينه تحصيلي استفاده مي كنند.
    
    
    
   5- هر دستيار چه ميزان مي تواند از مرخصي استعلاجي استفاده نمايد ؟
    
   استفاده از مرخصي استعلاجي براي دستياران به ميزان حداكثر يك ماه در طول دوره دستياري براساس گواهي پزشك و تأئيد پزشك معتمد و شوراي پزشكي دانشگاه بلامانع است .
    
   در صورتي كه غيبت دستيار به علت بيماري در طول دوره تحصيلي از يك ماه بيشتر باشد برابر مابه التفاوت مدت مذكور به دوره دستياري وي با استفاده از كمك هزينه تحصيلي اضافه خواهد شد اما در مدت بيماري بيش از سه ماه به دستيار كمك هزينه تحصيلي پرداخت نخواهد شد.
    
    
    
   6- در صورتي كه مدت بيماري دستيار از 6 ماه تجاوز كند وضعيت وي به چه صورت خواهد بود ؟
    
   تصميم گيري در مورد ادامه يا لغو دوره دستياري پس از تأئيد شوراي پزشكي دانشگاه به عهده شوراي آموزشي دانشگاه خواهد بود.
    
    
    
   7- مرخصي بدون مزايا چگونه است ؟
    
   هر دستيار مي تواند در طول دوره معادل مجموع مدت مرخصي استحقاقي خود با موافقت رئيس بخش و مدير گروه آموزشي و دانشكده انقطاع تحصيل داشته باشد (براي مثال دستيار دوره هاي 4 ساله مي تواند از 4 ماه مرخصي بدون كمك هزينه تحصيلي استفاده نمايد)
    
    
    
   ارتقا و گواهينامه و دانشنامه تخصصي:
    
   1-هر دستيار حداكثر چند بار مي تواند در آزمون ارتقا مردود شود ؟
    
   دستياراني كه در طول دوره دستياري سه بار در آزمون ارتقا مردود شوند از سيستم آموزش تخصصي باليني اخراج خواهند شد.
    
    
    
   2-دستيار جهت شركت در آزمون ارتقا حداقل چند ماه مي بايست حضور در بخش داشته باشد ؟
    
   دستيار جهت شركت در آزمون كتبي (ساليانه ارتقا 1 به 2) مي بايست تا تاريخ ارتقا حداقل 9 ماه از دوره تحصيلي خود را طي نمايند .
    
    
    
   3-دستيار معرفي شده به آزمون كتبي در صورت عدم شركت در آزمون به دلايل غير موجه به شرايطي پيدا مي كند ؟
    
   مردود شناخته مي شود و براساس برنامه آموزشي مدون همان سال با دريافت كمك هزينه تحصيلي ملزم به تمديد دوره خواهد بود .
    
    
    
   4-هر دستيار در طول دوره دستياري چند بار مي تواند در دو ارتقا هم زمان شركت نمايد ؟
    
   هر دستيار فقط براي يك بار در طول دوره مي تواند با رعايت مقررات در دو ارتقا هم زمان شركت نمايد .
    
    
    
   5-عدم امكان شركت در دو ارتقا هم زمان براي دستياران چه رشته هايي وجود ندارد؟
    
   براي دستياران رشته هاي تخصصي بيماريهاي عفوني و بيماريهاي قلب و عروق براي سال هاي اول و دوم (2-1) و (3-2) وجود ندارد .
    
    
    
   6- دستياراني كه در دو ارتقا هم زمان موفق به كسب حد نصاب سال پائين تر يا بالاتر نشوند چه وضعيتي پيدا مي كنند ؟
    
   از نظر تعداد دفعات مردودي يك بار مردود محسوب مي شوند.
    
    
    
   7- حداقل نمره ارزيابي درون بخشي براي شركت در آزمون گواهينامه چند است ؟ نمره 105
    
    
    
   8- حداكثر تعداد دفعات مجاز جهت شركت در آزمون گواهينامه تخصصي براي افرادي كه در آزمون ارتقا مردود نشده اند چند نوبت است ؟
    
   سه نوبت
    
    
    
   9- حد نصاب نمره قبولي جهت كسب مدرك دانشنامه تخصصي چند است ؟
    
   70% كل نمره امتحان كتبي و 70% كل نمره شفاهي
    
    
    
   10- در صورت مردودي در آزمون شفاهي، اعتبار قبولي امتحان كتبي حداكثر تا چند سال است ؟
    
   اعتبار قبولي ازمون كتبي 5 سال است.
    
    
    
   11- آيا داشتن مرخصي استحقاقي باعث كاهش طول دوره خواهد شد ؟
    
   خير- داشتن مرخصي ذخيره باعث كاهش طول دوره نخواهد شد.
    
    
    
   12- آيا دستياران مي توانند قبل از دفاع از پايان نامه در آزمون گواهينامه شركت نمايند؟
    
   خير – يكي از شروط شركت در آزمون گواهينامه تخصصي دفاع از پايان نامه مي باشد.


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27653434 آخرین به روزرسانی: 06 فروردين 1402

پشتيباني افراد كم توان

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
كانال ايتا دانشگاه
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
دستور العمل بروزرساني سايت
فرم مشاركت الكترونيكي شهروندان در فرآيندها و تصميمات
فروم گفتگوي دانشگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 0.61753296852112 seconds.
memoryUsage : 7659Kb