شنبه،05 مهر 1399 English

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • اقدامات
   تشكيل كارگروه اعتباربخشي آموزشي در بيمارستان هاي آموزشي شهداي عشاير و شهيد رحيمي.
   انجام خود ارزيابي اوليه در بيمارستان هاي شهداي عشاير و شهيد رحيمي طبق سنجه هاي مربوط به اعتباربخشي آموزشي بيمارستان هاي آموزشي.
   برگزاري جلسات هماهنگي با رياست ، دبيران و اعضاي كارگروه اعتباربخشي آموزشي بيمارستان هاي آموزشي به منظور رفع نواقص. 
   بارگذاري مستندات در سامانه اعتباربخشي آموزشي بيمارستان هاي آموزشي.
   انجام ارزيابي درون منطقه اي توسط منطقه چهار آمايشي.
   تدوين برنامه عملياتي و جدول گانت مطابق با نواقص اعلام شده.
   بازنگري دستورالعمل­ها، فرآيندها، برنامه­ها و آئين­نامه­هاي آموزشي به منظور رفع نواقص و تقويت نقاط قوت.
   انجام خودارزيابي مجدد براساس استانداردها و سنجه هاي اعتباربخشي آموزشي و بهبود نقاط ضعف.
   بارگذاري مستندات مربوط به اعتباربخشي آموزشي بيمارستان هاي شهداي عشاير و شهيد رحيمي به منظور بررسي و پايش.


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 23418232 آخرین به روزرسانی: 05 مهر 1399

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 0.91043210029602 seconds.
memoryUsage : 7437Kb