شنبه،09 مرداد 1400 English

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • آگهي دعوت به همكاري خدمات نگهباني ﺑﺼﻮرت خريد خدمات
   كد اطلاعيه: 4704
   تاريخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
   تعداد بازديد: 7354

   آگهي دعوت به همكاري خدمات نگهباني ﺑﺼﻮرت خريد خدمات

    

    
   ﺷﺮﻛﺖ طرف قرارداد ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ واﮔﺬاري ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻰ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻰ لرستان در ﻧﻈﺮ دارد ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻰ در واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه به تعداد 46 نفر ، دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ دﻳﭙﻠﻢ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻰ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و آمادگي جسماني وتست ورزشي ،  ﺑﺼﻮرت خريد خدمات  دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
    
    فایل پیوست
    
   فايل آگهي494.62  کيلوبايت
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 25446486 آخرین به روزرسانی: 09 مرداد 1400

پشتيباني افراد كم توان

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
كانال ايتا دانشگاه
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
دستور العمل بروزرساني سايت
فرم مشاركت الكترونيكي شهروندان در فرآيندها و تصميمات
فروم گفتگوي دانشگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 1.8445909023285 seconds.
memoryUsage : 7006Kb