سه شنبه،16 خرداد 1402 English

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • ارتقاء ، آگاهي و فرهنگسازي درحوزه سلامت
   شناسنامه خدمت : 16041015000
   عنوان خدمت : ارتقاء ، آگاهي و فرهنگسازي درحوزه سلامت
   نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C)
    شناسنامه
    
   شناسنامه خدمت107.64  کيلوبايت
   لینک : http://lums.ac.ir
   ساعات ارایه خدمت : ساعات كار اداري
   نحوه دسترسی : آنلاين
   مدارک مورد نیاز : ندارد
   آدرس محل ارایه : لرستان خرم آباد خيابان معلم ، ميدان شهيد انوشيروان رضايي ، دانشگاه علوم پزشكي ،كد پستي 6813833946
   شخص مسئول پاسخگویی خدمت : روشنك رازقي
   متوسط زمان : زمان لازم براي اتصال اينترنتي
   تعداد بار مراجعه حضوری : 1
   هزینه : ندارد
   تلفن : 06633300661-5
   سایر موارد :

    

    

   اﻧﺠﺎم آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ:

   ﺷﺮحﺧﺪﻣﺖ  :ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ،رﺑﺎت ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﻳﺠﺎدﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارتﺑﻬﺪاﺷﺖ درﭘﺮﺗﺎل ﻣﻌﺎوﻧﺖﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎرﮔﺰاري ﺷﺪه  اﺳﺖ ﺗﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻓﺎﻳﻞﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ درﮔﺮوه آﻣﻮزش وارﺗﻘﺎيﺳﻼﻣﺖ وﺿﺮورت اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺮدم و .وﻧﻴﺰ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدﻣﻲ از ﻣﻄﺎﻟﺐآﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ و ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﻤﭙﻴﻦﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

    

    

   توافق سطح خدمت :
    بيانيه توافق سطح خدمت
    

   پيشنهاد و انتقاد در باره خدمت


   نظرسنجي در باره خدمت


   طرح شكايت


   تاريخ ايجاد : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27909420 آخرین به روزرسانی: 15 خرداد 1402

پشتيباني افراد كم توان

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
كانال ايتا دانشگاه
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
دستور العمل بروزرساني سايت
فرم مشاركت الكترونيكي شهروندان در فرآيندها و تصميمات
فروم گفتگوي دانشگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 0.47751593589783 seconds.
memoryUsage : 6598Kb