سه شنبه،07 تير 1401 English

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • گروه قلب
   صفحه نخست اطلاعیه ها مدیریت گروه اعضای هیات علمی لینکها طرح دروس قوانین و مقررات تماس با ما فایلها
    

   .

   برنامه آموزشي كارآموزان گروه قلب

   دانشجويان موظفند در روز اول هر بخش خود را به مسوول آموزش گروه قلب معرفـي نماينـد و در جلسـه توجيهي شركت نمايند. در جلسه مذكور برنامه  آموزشي بخش ، مقررات وشيوه هاي ارزشيابي به طور كامل جهت كارآموزان تشريح ميشود. روزهاي فعاليت آموزشي اساتيد بر طبق برنامه آموزشي است كه توسط آموزش گروه  قلب تهيه وباطلاع رسانيده ميشود. .

   1-ساعت 7تا8صبح معاينه بيماران بستري در بخش و نوشتن سير بيماري و تغييراتي كه در روز گذشته اتفاق افتاده و بررسي آزمايشهاي در خواستي و اقدامات پاراكلينيك براساس soap

   2-گزارش صبحگاهي از ساعت 8 الي 9صبح برگزار مي شود، در گزارش صبحگاهي دانشجويان با نحوه برخورد با بيماران و اقدامات درماني آشنا مي شود.

    

   3- ساعت 10- 9دانشجويان موظف اند بر اساس منابع اعلام شده از طرف وزارتخانه 90%و گروه قلب 10%)،   مطالب آموزشي را بصورت كنفرانس آماده  و در حضور  اساتيد ارائه دهند،  اتند حاضر  نظارت وتكميل مي نمايند.  

    

    

    

   4-از ساعت 10 صبح دانشجويان به همراه اساتيد دردرمانگاه تخصصي شركت مي نمايند.

   5-غيبت بيش از 2 جلسه در بخش قلب منجر به منظور شدن نمره صفر براي دانشجو وتجديد دوره كامل بخش خواهد شد. ( (منظور از جلسه كامل يا  يك روز فعاليت آموزشي يا غيبت در 3 فعاليت آموزشي (كنفرانس- گزارش صبحگاهي- راند را گويند).

   6-غيبت تا 2 جلسه منجر به تجديد دوره به مدت 1 ماه وغيبت 1 جلسه منجر به 2 هفته تجديد دوره در بخش خواهد شد.

   تبصره : بديهي است تصميم گيري در مورد نحوه برخورد با غيبت دانشجوياني كه كمتر از يك جلسه غيبت دارند (غيبت در 1 يا 2 فعاليت آموزشي )بعهده گروه قلب مي باشد.

   ج- غيبت غير موجه در امتحان به هر عنوان به منزله گرفتن صفر در بخش مي باشد وغيبت موجه باعٍث حذف بخش مي شود. تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان به عهده مدير گروه ،معاون آموزشي بيمارستان ومسئولين دانشكده  درجه اول وارائه.با ارائه مستندات وتاييد پزشك معتمد دانشگاه در مورد بروز بيماري حاد واورژانسي يا حادثه غير مترقبه مي باشد

   د-امتحان  بخش ميبايست در روز قبل از پايان بخش (14 ماه )برگزار شود . برگزاري امتحان ساير بخشها در بخش كودكان خلاف مقررات آموزشي مي باشد.

   و- در صورت عدم رضايت اتند مربوطه از نحوه حضور وفعاليت كاراموز در بخش علاوه بركسر نمره ،دانشجوي متخلف در صورت تكرار به شوراي گروه جهت تصميم گيري نهايي معرفي خواهد شد.

    

    

   چارت نمره كارآموزان  قلب

   نمره كتبي

   نمره آسكي

   حضور وغياب ،كنفرانس ، چك كردن پرونده ها توسط مسئول آموزش

   12

   4

   4

    

    

   شرح وظايف كارورزان قلب دانشگاه علوم پزشكي لرستان
   1-كارورزان موظفند در روز اول هر بخش خود را به مسوول آموزش كارورزان قلب معرفـي نماينـد و در جلسـه معارفـه وتوجيهي شركت نمايند.
   2-حضور دربرنامه هاي آموزشي در نظر گرفته شـده شـامل كلاسهاي تئوري ، راندهاي بخش ، كنفرانسها ، و يا ساير برنامه هايي كه از طرف آموزش گروه مشخص مي شودالزامي مي باشد.

   3-كارورزان موظف به حضورفعال دردرمانگاههاي تخصص وفوق تخصصي مي باشند. وشرح حال ومعاينه پزشكي توسط كارورز انجام و بيماران به اساتيد معرفي مي شوند ،هر كارورز بايد حداقل 20 نسخه كامل وبدون اشتباه با نظر استاد مربوطه بنويسد تا با اصول نسخه نويسي در بيماران قلبي آشنا شود.

   4-كارورزان موظفنددركليه كشيكهاي تعيين شده حضورداشته باشندوغيبت غيرموجه حتي دريك كشيك موجب تنبيه انضباطي مشتمل بر اضافه شدن دوره و كسر نمره پايان دوره براساس تصميم گروه خواهد شد. در صورتيكه غيبت موجه باشد به ازاي هر روز غيبت دو كشيك اضافه منظور خواهد شد.

   تبصره : تعدادكشيك  10شب درماه ميباشدكه بسته به تعداد كارورزان موجودوباهماهنگي معاون آموزشي گروه ومسئول آموزش قابل تغييـرمـي باشد. برنامه كشيك توسط نماينده كارورزان قبل از 14 هر ماه به آموزش تحويل داده ميشود.

   5- گرفتن شرح حال بيماران وتكميل پرونده هاي آنان وپيگيري برنامه هاي تشخيص ودرمان بيماران اعم از

   پيگيري جواب آزمايشات وپاراكلينيك،ثبت سير بيماري،مشاورها باذكر علت مشاوره تحت  نظارت دستيار واتند مربوطه به نحوشايسته مي بايست انجام شود.

   6-كارورزان موظف به رعايت شئونات حرفه اي دربخش هاوبيمارستان هاوانجام حداكثركوشش جهت حسن رابطه باكادردرماني وبيماران مي باشند.

   7-در خواست مرخصي كارورزان :با امضاي استاد مربوطه ودوكارورز جايگزين و اطلاع آموزش امكان پذير است.

   مرخصي حداكثر  2روزدرماه ميباشد.

   8-غيبت غيرموجه ياموجه دربيش ازيك دهم دوره آموزشي سبب تجديددوره آموزشي خواهدشد.

   9-كارورزان موظفندكه درجلسات امتحان كتبي وشفاهي شركت نمايند منابع آزمون موارد مطرح شده در گزارش صبحگاهي ،كنفرانس وراندهاي بخش خواهد بود   .چارت نمره به شرح ذيل مي باشد.

   تبصره-حضور دانشجويان وكارورزان در بخش قلب از طريق نامه معرفي به بخش دانشكده پزشكي مي باشد .

    چارت نمره كارورزان  قلب

   نمره كتبي

   نمره آسكي

   حضور وغياب ،كنفرانس ، چك كردن پرونده ها توسط مسئول آموزش

   12

   4

   4

    

    

    

   آيين‌نامه انضباطي كارورز ان گروه قلب  علوم پزشكي لرستان مصوبه شوراي آموزشي گروه

    

    

    

    

    

    

    

   رديف

   عنوان

   ميزان تنبيه اوليه

   ميزان تنبيه در صورت تكرار

   توضيحات

   1

   تأخير در ويزيت بيماران اورژانس و بدحال بخش بيش از نيم ساعت در حداكثر 2 مورد

   1 كشيك اضافه

   1كشيك + كسر نمره

   گزارش تأخير در ويزيت توسط مسئول كشيك اورژانس

   2

   عدم ويزيت بيماران بدحال يا اورژانس در يك مورد و دادن Orderتلفني

   2 كشيك اضافه

   2 كشيك اضافه + كسر نمره

    

   3

   نداشتن، ناخوانا بودن و يا كامل نبودن شرح حال در حداكثر 2 مورد

   1 كشيك اضافه

   1كشيك + لغو مرخصي براي يك ماه

   با تشخيص اتند مربوطه،دستيار يا مسئول آموزش

   4

   نداشتن Note روزانه يا ناقص بودن آن در حداكثر 2 مورد

   1 كشيك اضافه

   1كشيك + لغو مرخصي براي يك ماه

   با تشخيص اتند مربوطه ، دستياريا مسئول آموزش

   5

   عدم نصب اتيكت پس از 2 بار تذكر اتندهاي بخش ،دستياريا مسئول آموزش

   1 كشيك اضافه

   1كشيك + لغو مرخصي براي يك ماه

    

   6

   عدم اطلاع بيماران بستري در اورژانس و بخش به دستيار

   1 كشيك اضافه و كسر 1 نمره

   1كشيك + لغو مرخصي يك ماه + كسر 2 نمره

    

   7

   برخورد نامناسب با رزيدنت‌ها

   1 كشيك اضافه

   معرفي به شوراي گروه

    

   8

   تأخير بيش از 5 دقيقه در مورنينگ در 2 مورد يا يك بار غيبت در مورنينگ، كنفرانس ،يا راند

   1 كشيك اضافه

   1كشيك + به ازاي هر 2 نوبت تكرار يك نمره كسر از نمره كل ويك كشيك اضافه

    

   9

   ننوشتن خلاصه پرونده بيماران مرتبط و يا ناقص بودن آن

   1 كشيك اضافه

   1كشيك + لغو مرخصي يك ماه

   بر اساس نظريه اتند مربوطه و يا رزيدنت

   10

   ترك شيفت بدون اطلاع رزيدنت و سوپر وايزرو يا غيبت غيرموجه

   2 كشيك اضافه و كسر 1 نمره كل

   2 كشيك اضافه + لغو مرخصي + معرفي به كميته اضباطي+كسر 2 نمره كل

    

   11

   برخورد نامناسب  با بيمار و همراه، پرسنل وساير همكاران پزشك

    

   معرفي به شوراي گروه قلب

    دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26668295 آخرین به روزرسانی: 07 تير 1401

پشتيباني افراد كم توان

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
كانال ايتا دانشگاه
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
دستور العمل بروزرساني سايت
فرم مشاركت الكترونيكي شهروندان در فرآيندها و تصميمات
فروم گفتگوي دانشگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 0.60247492790222 seconds.
memoryUsage : 6534Kb