يکشنبه،06 فروردين 1402 English

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • شناسنامه خدمات
   خدمت:

   شناسنامه خدمات

   1 _ نظارت بر ادارات نظارت بر درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

   شناسه خدمت : ۱۶۰۳۱۰۱۲۱۰۰

   آدرس اینترنتی : https://accreditation.behdasht.gov.ir/

   شماره تماس : 09123314749

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

    شرح خدمت :
   اعتباربخشي معياري جهت ارزيابي بيمارستانهاي دولتي و غيردولتي به منظور بالا بردن كيفيت ارائه خدمت و كسب درجه اعتباربخشي مي‌باشد. كه تمامي اين اقدامات با هماهنگي مركز نظارت و اعتباربخشي امور درمان وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي انجام مي گيرد .
   اين خدمت فاقد ارباب رجوع است و با هماهنگي وزارت متبوع ارزيابان كشوري و دانشگاهي مشخص مي گردند.

   2 _ صدور گواهينامه آموزش بهداشت عمومي

   شناسه خدمت : ۱۶۰۴۱۰۱۸۱۰۰

   آدرس اینترنتی : https://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages/

   شماره تماس : 02181455369

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

    صدور گواهينامه آموزش بهداشت عمومي به متصديان مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي

   به استناد ماده 15 كد دستورالعمل 18039213 به عنوان دستورالعمل تاسيس و فعاليت آموزشگاه هاي بهداشت اسناد مرجع صدور گواهينامه ، آموزشگاه ( با امضاي مدير آموزشگاه) مي باشد.
   رسيد زمان دار :  تحويل رسيد خدمت به ارباب‌رجوع پس از ثبت درخواست در آموزشگاه ثبت اصناف (بخش خصوصي) توسط بخش خصوصي ارسال مي گردد

   گواهينامه به‌صورت فيزيكي ازسوي بخش خصوصي صادر مي‌گردد.

   4 _ صدور كارت بهداشت

   شناسه خدمت : 16041017000

   آدرس اینترنتی : http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/

   شماره تماس : 02181453097

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

    شرح خدمت: (دريافت فايل معرفي خدمت)

   براساس آيين نامه قانون موادخوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي كليه متصديان و كارگران شاغل در مراكز تهيه و توزيع موادغذايي و اماكن عمومي بايستي داراي كارت بهداشت باشند. بخشي از فرآيند صدور كارت بهداشت كاركنان مشمول، طبق دستورالعمل صدور كارت بهداشت، به دفاتر پيشخوان واگذار شده است.

   متقاضي جهت ثبت‌نام به دفاتر پيش‌خوان دولت مراجعه و پس از ثبت‌نام با برگه رسيد به پزشك مركز خدمات جامع سلامت جهت تكميل چك‌ليست و معرفي به آزمايشگاه جهت انجام آزمايشات مصوب مراجعه مي‌نمايند. پس ‌از دريافت نتايج آزمايش مجدد به پزشك مركز مراجعه و درصورت تأييد سلامت متقاضي تأييديه صدور كارت بهداشت توسط مسئول مركز خدمات جامع صادر مي‌شود. متقاضي مي‌تواند پس‌ از دريافت پيامك آماده بودن كارت بهداشت به دفاتر پيشخوان مراجعه و كارت بهداشت خود را دريافت نمايند.

   5 _ صدورمجوز شركت هاي مبارزه با حشرات و سم پاشي

   شناسه خدمت : ۱۱۶۰۴۱۰۱۸۱۰

   آدرس اینترنتی : http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/

   شماره تماس : 02181453097

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

    شرح خدمت :
   صدور پروانه مبارزه با حشرات و جانوران موذي در اماكن عمومي و مسكوني: به منظور كنترل حشرات و جانوران موذي در اماكن عمومي و مسكوني، شركت‌‌هايي كه مراحل قانوني ثبت شركت يا موسسه خود را ثبت كرده‌اند مي‌توانند با طي مراحل فرآيند در حوزه معاونت بهداشتي مجوز فعاليت دريافت دارند.
   مديرعامل شركت درخواست خود را مبني بر تاسيس شركت مبارزه با حشرات بصورت كتبي به معاون بهداشتي ارسال مي كند . گروه بهداشت محيط مدارك مورد نياز جهت دريافت مجوز و اعلام معرفي مسئول فني شركت جهت شركت در آزمون مربوطه را به مديرعامل شركت اعلام كرده و رونوشت آنر را به مركز بهداشت شهرستان محل استقرار شركت اعلام مي نمايد.
   شركت متقاضي مدارك خود را به واحد بهداشت محيط شهرستان تحويل داده و محل شركت را جهت بازديد بازرس بهداشت محيط به شهرستان اعلام مي نمايد.
   به موازات اين فرايند مسئول فني شركت در آزموني كه بصورت فصلي و توسط معاونت بهداشتي برگزار ميشود. شركت مي كند.مركز بهداشت شهرستان درصو.رت تاييد مدارك و محل شركت مراتب را به مركز بهداشت استان اعلام مي نمايد .درصورت قبولي مسئول فني در آزمون و پس از دريافت نامه شهرستان با پرداخت تعرفه مصوب كشور مجوز فعايت شركت مبارزه با حشرات و جانئارن موزي در اماكن عمومي و مسكوني توسط معاون بهداشتي صادر مي گردد.
   رسيد خدمت : صدور پروانه بصورت فيزيكي 
   رسيد زمان دار : 
   عدم مصداق .از سوي شركت خصوصي با مراجعين در ارتباط هستند

   6 _ خدمات پزشك خانواده

   شناسه خدمت : 16021020000

   آدرس اینترنتی : http://www.iehs.ir

   شماره تماس : 02181455369

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

   شرح خدمت:

   ثبت نام متقاضيان عقد قرارداد بيمه روستايي و پزشك خانواده، قرارداد شركتي(شامل :پزشك، دندانپزشك، ماما، بهداشت عمومي، مبارزه با بيماريها، بهداشت محيط، بهداشت حرفهاي، تغذيه، روانشناس باليني، پرستاري، علوم آزمايشگاهي، فوريت پزشكي و )...كه دوره تحصيلي خود را تمام كردهاند، براي انجام خدمات  . هزار نفر مناطق تحت پوشش استان 22 ايشان بهعنوان اعضاي تيم سلامت برنامه پزشك خانواده در مناطق روستايي و شهرهاي زير 

   7 _ ايجاد پرونده الكترونيك سلامت افراد

   شناسه خدمت : 16041021000

   آدرس اینترنتی : http://ehr2.behdasht.gov.ir/SRM

   شماره تماس : 06633300661

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

    شرح خدمت:

   تشكيل پرونده الكترونيكي سلامت خانوار كه مراقبتهاي بهداشتي و درماني ارايه شده به يك فرد را مستند ميكند. 

   8 _ ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان خارج از كشور

   شناسه خدمت : 18041023000

   آدرس اینترنتی : http://pe.iums.ac.ir

   شماره تماس : 06633120150

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

    شرح خدمت :اين خدمت كشوري بوده وبصورت الكترونيكي در وزارت بهداشت و درمان صورت مي گيرد.دانشجويان كه خارج از كشور به تحصيل پرداخته اند جهت اعمال مدارك و گذراندن دوره هاي تحصيلي  به سامانه http://pe.iums.ac.ir/  مراجعه مي نمايند.و پيگيري مراحل كار در وزارت خانه انجام ميشود.

   11 _ ثبت نام و برگزاري آزمون

   شناسه خدمت : ۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۰

   آدرس اینترنتی : http://www.sanjeshp.ir

   شماره تماس : 06633120150

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

    شرح خدمت :
   ثبت نام اينترنتي مرحله ايي از ثبت نام دانشجويان جديدالورود دلنشگاه است كه پذيرفته شدگان مي بايست به سامانه اينترنتي به آدرسr   مراجعه و نسبت به آپلود مدارك مورد نياز ثبت نام ، اقدام نمايند پس از بررسي توسط كارشناسان اداره خدمات آموزشي ، در صورت تكميل مدارك درخواستي ، مي بايست برگه تاييديه ثبت نام اينترنتي پرينت و در روز ثبت نام حضوري به همراه داشته باشند. در غير اينصورت نسبت به تكميل مدارك و ارسال مجدد آن اقدام نمايند.

   پذيرفته شدگان تحصيلات تكميلي دانشگاه در ابتداي هر سال تحصيلي موظف به ارايه مدارك و ثبت نام در دانشگاه مي باشند. سامانه الكترونيكي ثبت نام دانشگاه جهت صرفه جويي در زمان، هزينه رفت و آمد و اقامت پذيرفته شدگان طراحي و اجرا شده است به گونه اي كه پذيرفته شدگان در دورترين نقاط ايران از طريق اين سامانه و با اتصال به اينترنت نسبت به ارايه مدارك اقدام مي نمايند و پس از رفع نقايص احتمالي ثبت نام خود در بازه هاي زماني تعيين شده توسط دانشگاه نسبت به ارايه اصل مدارك ثبت نام خود اقدام مي نمايند. اين سامانه باعث شده است تا زمان ثبت نام حضوري و ارايه مدارك از تقريبا ده روز ( در ثبت نام سنتي ) تبديل به حداقل نيم ساعت و حداكثر چند ساعت اداري شده است.

    

   12 _ بازنگري برنامه هاي آموزشي رشته هاي تخصصي دوره هاي فوق تخصصي و تكميلي تخصصي

   شناسه خدمت : ۱۸۰۴۱۰۰۲۷۱۰۲

   آدرس اینترنتی : http://gpde.behdasht.gov.ir

   شماره تماس : 06633120150

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

    شرح خدمت :
   بطور كلي اين زيرخدمت در وزارتخانه صورت مي گيرد . اما مستندات مورد نياز جهت ارائه به وزارت خانه صورت مي پذيرد.

    

   13 _ جذب اعضاي هيات علمي

   شناسه خدمت : ۱۰۰۳۱۰۲۸۱۰۰

   آدرس اینترنتی : http://aac.behdasht.gov.ir

   شماره تماس : 06633120150

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

    شرح خدمت :

   رسالت: از آنجاييكه يكي از اركان اصلي دانشگاه، اعضاي هيات علمي متدين پايبند به اصول و ارزشهاي والاي نظام جمهوري اسلامي و فرهيخته و توانمند مي باشند لذا  از طريق  جذب نيروهاي متدين و توانمند به ارتقاء آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و خدماتي دانشگاه مي انديشيم.

   اهداف : يكپارچه سازي كليه امور مرتبط با اعضاي هيات علمي در راستاي ارائه خدمات جامع به اعضاي هيات علمي
   وظايف : ايده و افكار كارشناسان حاضر در دبيرخانه هيات اجرايي جذب بر اين اصل استوار است كه كليه امور مربوط به اعضاي هيات علمي دانشگاه ( اعم از جذب هيات علمي،تبديل وضعيت استخدامي متعهد خدمت و......) در حداقل زمان ممكن بررسي و به نحو احسنت و با در نظر گرفتن رضايت ارباب رجوع  ارائه نمايند.
   متقاضيان در اين سامانه ثبت نام مي كنند .سامانه جذب اعضاي هيات علمي وزارت بهداشت   https://ippapp.behdasht.gov.ir
   كليه مراحل الكترونيكي انجام ميشود.
   رسيد پس از ثبت مراحل صادر ميشود.رسيد زمان دار : عدم مصداق 
   كد رهگيري : از طريق نام كاربري و رمز عبور قابليت رهگيري الكترونيكي در سامانه وجود دارد.
   استعلام الكترونيكي از ساير دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور وجود دارد.

    

    


   14 _ معرفي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها به بانك هاي عامل جهت دريافت وام مسكن

   شناسه خدمت : ۱۳۰۱۱۰۲۹۱۰۰

   آدرس اینترنتی : http://dme.behdasht.gov.ir

   شماره تماس : 06633120150

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

    شرح خدمت : امور رفاهي عبارت است از مجموعه عملياتي كه باعث حل مشكلات كاركنان شده و نيازهاي داخل و خارج سازماني آنها (اعم از نيازهاي مادي و معنوي و رواني) را حتي‌المقدور مرتفع مي‌سازد و آنها را از نظر جسماني و رواني سالم نگاه مي‌دارد. بدين ترتيب، سازمان‌هاي مختلف نسبت به احتياجاتي كه كاركنان دارند در حد توان خود برنامه‌هاي رفاهي مختلفي را اجرا مي‌كنند .

   رفاه كاركنان از جايگاه خاصي در فعاليت‌هاي دانشگاه علوم پزشكي قزوين برخوردار مي باشد. مسلما با ايجاد رفاه نسبي و رضايت كاركنان، انگيزه آنان براي ارايه خدمات بيشتر و با كيفيت كه اثرات آن زمينه ساز فعاليت‌هاي دانشگاه مي باشد، بيشتر مي شود و مي‌توان با مديريتي صحيح با استفاده از منابع دانشگاه، كمك كاركنان و ساير منابع خارج دانشگاه، رفاه كاركنان را به نقطه مطلوب در مدت كوتاهي رساند و با ارايه خدمات مشاوره‌اي،آموزشي و ظرفيت سازي، سياحتي زيارتي، تهيه لوازم مورد نياز كاركنان، گسترش فضاهاي ورزشي، وام‌هاي مختلف و خدمات درماني نسبت به افزايش سطح رفاه كاركنان اقدام نمود.

   جهت رفاه حال همكاران كه نياز به دريافت وام هاي بانك رفاه دارند اعتباري از سوي صندوق رفاه وزارت بهداشت جهت ارائه به همكاران  وام تخصيص گرفته است. همكاران  متقاضي وام  بايد در مهلت مقرر در پورتال صندوق رفاه اقدام به ثبت نام كنند. دريافت كنندگان خدمت اين اداره همكاران  دانشگاه علوم پزشكي قزوين اعم از قراردادي،شركتي، رسمي، هيات علمي و... ) مي باشند. دستورالعمل كليه وامها  از طريق اتوماسيون اعلام مي گردد .
    

   17 _ ارتقاء ، آگاهي و فرهنگسازي درحوزه سلامت

   شناسه خدمت : 16041015000

   آدرس اینترنتی : http://lums.ac.ir

   شماره تماس : 06633300661-5

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

    

    

   اﻧﺠﺎم آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ:

   ﺷﺮحﺧﺪﻣﺖ  :ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ،رﺑﺎت ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﻳﺠﺎدﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارتﺑﻬﺪاﺷﺖ درﭘﺮﺗﺎل ﻣﻌﺎوﻧﺖﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎرﮔﺰاري ﺷﺪه  اﺳﺖ ﺗﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻓﺎﻳﻞﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ درﮔﺮوه آﻣﻮزش وارﺗﻘﺎيﺳﻼﻣﺖ وﺿﺮورت اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺮدم و .وﻧﻴﺰ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدﻣﻲ از ﻣﻄﺎﻟﺐآﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ و ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﻤﭙﻴﻦﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

    

    

   18 _ ثبت الكترونيكي گواهي ولادت و مرگ

   شناسه خدمت : 10031019000

   آدرس اینترنتی : http://lums.ac.ir

   شماره تماس : 06633300661-5

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

   شرح خدمت:

   پس از تولد نوزاد در هر يك از بيمارستانها فرم ويژه گواهي ولادت پس از تولد تكميل و پس از مهر و امضا توسط عامل زايمان به والدين تحويل ميگردد ، والدين مي بايست طي مهلت ده روزه  به سازمان ثبت احوال مراجعه نموده و شناسنامه نوزاد را دريافت نمايند

    

    

    

    

   شرح خدمت: 
    نظام ثبت و طبقه بندي علل مرگ يكي از نظام‌هاي اصلي جمع آوري اطلاعات بهداشتي در كشور محسوب شده كه وظيفه اصلي اين نظام پس از جمع آوري اطلاعات، ارائه گزارشاتي از وضعيت سيماي مرگ كشور مي‌باشد كه به عنوان مبناي اساسي بسياري از برنامه‌ريزي‌ها، سياستگذاري‌ها و تصميم گيري‌هاي بخش‌هاي مختلف توسعه از جمله حوزه سلامت محسوب مي گردد. داده‌هاي مرگ به علت اينكه شاخص‌هاي اثر نهايي برنامه‌هاي سلامت را ارايه مي‌دهند براي ارزشيابي برنامه و مداخلات سلامت كاربردهاي اساسي دارند همچنين در سطح بين المللي برنامه‌هاي مختلفي در زمينه توسعه كشورها پيش‌‌بيني شده است كه مهمترين آن برنامه توسعه پايدار (SDGs) است كه تعدادي از شاخص‌هاي اين برنامه بر مبناي ميزان هاي مرگ و مير و علل مرگ است.

    

   ثبت گواهي فوت
   از آنجايي كه مأموريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأمين عمر طولاني توأم با سلامتي براي آحاد جامعه است. از علل بيماري و مرگ بعنوان نماد و راهنمايي براي هدايت برنامه‌هاي مرتبط با سلامتي استفاده مي‌شود. در اين وزارتخانه كليه منابعي كه امكان بدست آوردن اطلاعات مرگ و مير در آنها وجود دارد بعنوان پايگاه ديده ور تلقي مي شوند و اطلاعات موجود در آنها جمع‌آوري مي‌گردد.

    

   منابع ثبت گواهي فوت عبارتند از:
   v اداره پزشكي قانوني
   v مراكز آموزشي درماني و پزشكي (بيمارستان‌ها و زايشگاه‌هاي بخش خصوصي و دولتي)
   vمطب و درمانگاه‌ها
   vمراكز خدمات جامع سلامت (شهري و روستايي)
   vمؤسسه پزشكان معتمد (داد پزشك)

    گواهي فوت
   اين گواهي، در حقيقت گواهي قانوني جهت تائيد مرگ و عدم لزوم ادامه اقدامات احياء و انتقال جسد به سردخانه بوده ولي مجوزي براي دفن جنازه نمي‌باشد. صدور گواهي فوت وظيفه پزشك است و صرفاً تاييد كننده مرگ بيمار مي‌باشد. در صدور اين گواهي بايد متوفي احراز هويت شده، مشخصات كامل وي و علت مرگ قيد شود. درحال حاضر در كشورمان گواهي فوت با توجه به استانداردهاي سازمان جهاني بهداشت به دو گواهي فوت سن بالاي هفت روز و گواهي فوت مرده زايي و زير هفت روز تفكيك و در سراسر كشور جاري شده است. اين گواهي‌ها در چهار نسخه بوده كه نسخه سفيد مخصوص سازمان ثبت احوال، نسخه سبز مخصوص واحدهاي تحت پوشش شهرداري‌ها، نسخه قرمز مخصوص مراكز بهداشت و درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و نسخه زرد مخصوص سوابق پزشك يا مؤسسه مي‌باشد. اين گواهي‌ها بايد با خودكار و با خط خوانا به صورتي نوشته شود كه روي هر چهار نسخه قابل خواندن باشد و همچنين علت مرگ به فارسي نوشته شده و از بكار بردن كلمات بصورت مخفف و انگليسي خودداري شود. اين گواهي به طور كلي از دو قسمت گواهي فوت و جواز دفن تشكيل شده است و اگر قسمتي كه در آن قيد شده «دفن متوفي بلامانع است» تكميل گردد، اجازه دفن داده مي شود و در واقع پزشك جواز دفن را صادر نموده است. در مواردي كه منع صدور جواز دفن وجود دارد پزشك نبايد قسمت فوق را تكميل و مهر نمايد. ماماها مي‌توانند گواهي فوت براي مرده زايي و نوزاد زير ۷ روز صادر نمايند ولي نمي‌توانند جواز صادر نمايند. لزوم صدور گواهي فوت و جواز دفن آشنا بودن با علائم ظاهري و قطعي مرگ بوده و شخص معاينه كننده بايد بتواند در درجه اول وقوع مرگ را مسجل نموده و سپس علل منجر به فوت را تعيين نمايد. تكميل دقيق گواهي فوت و حفظ و نگهداري آن مي‌تواند در صورت نياز به عنوان يك مدرك قانوني قابل دفاع مورد استفاده قرار گيرد.
   نحوه تكميل گواهي فوت براي سنين بالاي هفت روز:

    اين گواهي براي كليه متوفيان به غير از موارد مرده زايي ) جنين هفته 22 حاملگي به بعد) و نوزادن مرده به دنيا آمده و متولديني كه كمتر از ۷ روز عمر كرده اند، تكميل مي گردد. بنابراين بايد در هنگام صدور گواهي فوت، درصورتي كه متوفي نوزاد است سن دقيق آنها مورد توجه قرار گيرد. 
   نحوه تكميل گواهي فوت براي موارد مرده زايي و زير هفت روز: 
   اين گواهي براي موارد مرده زايي(از هفته 22 حاملگي به بعد) و يا مرگ زود هنگام نوزادي از لحظه تولد تا ۷ روز اول زندگي نوزاد تكميل مي گردد. 
   جواز دفن خاص پزشكي قانوني: 

   در موارد فوتي مشكوك يا به علل نامشخص، جسد براي بررسي و يا انجام كالبد شكافي و تعيين علت مرگ به سازمان پزشكي قانوني ارجاع داده مي‌شود.  پس‌از بررسي و تعيين علت مرگ، فرم جواز دفن توسط پزشكي قانوني براي متوفي صادر شده و بدينوسيله اجازه دفن جسد داده مي‌شود. 
   فرآيند صدور جواز دفن در مؤسسه پزشكان معتمد(دادپزشك) 

   پس از احراز هويت و معاينه جسد و بررسي مدارك باليني چنانچه:
   الف:  امكان صدور جواز دفن توسط پزشك مؤسسه پزشكان معتمد (دادپزشك) وجود داشت. پس از اخذ تعرفه مصوب وزارت بهداشت نسبت به صدور جواز دفن در سربرگ وزارت بهداشت اقدام مي‌نمايد.
    ب:  درصورتي كه نياز به معاينه جسد توسط پزشكي قانوني تشخيص داده شود، راهنمايي لازم جهت اخذ دستور قضائي و انتقال جسد انجام خواهد شد.

   19 _ سرويس كدگذاري سلامت

   شناسه خدمت : 16061022000

   آدرس اینترنتی : Paygah.behdasht.gov.ir

   شماره تماس : 1690

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

   ارتباط با سامانه  شهاب

   Shahab.behdasht.gov.ir

    سامانه 1690

   20 _ نظارت بر حسن اجراي برنامه تحول سلامت در مراكز تابعه دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

   شناسه خدمت : ۱ ۱۶۰۳۱۰۱۲۱۰

   آدرس اینترنتی : https://accreditation.behdasht.gov.ir

   شماره تماس : سميه طوساني 09166631667

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

    شرح خدمت

   اين خدمت جهت ارزيابي عملكرد مراكز در زمينه  حسن اجراي برنامه تحول سلامت و به منظور رفع اشكالات موجود و بالا بردن كيفيت ارائه خدمت انجام مي شود.اما بطور كلي اين خدمت در سطح وزارت خانه صورت مي گيرد و دانشگاه هاي كشور مورد ارزيابي قرار مي گيرند.
   دانشگاه علوم پزشكي با مديران و روساي بيمارستان و مراكز درماني در جلسات ستاد تحول سلامت دانشگاه كه رياست دانشگاه و دبير معاونت درمان دانشگاه برگزار مي گردد و نحوه اجراي محورهاي تحول سلامت در حوزه درمان ، بهداشت ، آموزش و غذا و دارو ، نظارت مستقيم  دارد .

   21 _ بازديدهاي دوره اي و موردي از مراكز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخيصي و درماني

   شناسه خدمت : ۱۶۰۲۱۰۱۲۱۰۲

   آدرس اینترنتی : https://accreditation.behdasht.gov.ir

   شماره تماس : 09166631667 سميه طوساني

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

     شرح خدمت

   بازديدهاي دوره اي و موردي از مراكز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخيصي و درماني جهت ارزيابي عملكرد مراكز در زمينه هاي متعدد و به منظور رفع اشكالات موجود و بالا بردن كيفيت ارائه خدمت انجام مي شود.

   22 _ برگزاري سمينارها و كارگاه هاي آموزشي كشوري جهت توانمند سازي ارزيابان كشوري

   شناسه خدمت : ۱۸۰۵۱۰۱۲۱۰۴

   آدرس اینترنتی : https://accreditation.behdasht.gov.ir

   شماره تماس : سميه طوساني 09166631667

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

    شرح خدمت 

    اين خدمت كشوري بوده و توسط وزارت بهداشت و درمان به صورت حضوري يا الكترونيكي به دانشگاهها ارائه مي گرد

   23 _ رسيدگي و پاسخگويي به شكايات مردمي

   شناسه خدمت : ۱۶۰۶۱۰۱۲۱۰۳

   آدرس اینترنتی : https://b2n.ir/h13801

   شماره تماس : 06633300661-5

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

    به منظور افزايش رضايت و تكريم ارباب رجوع، حوزه نظارت بر مراكز سرپايي و بستري، به شكايات و نارضايتي مراجعين از مراكز درمان سرپايي و بستري رسيدگي مي نمايد. به اين منظور جهت رسيدگي به شكايت، شاكي مي‌تواند شرح ماوقع را بصورت كتبي با ثبت شماره تلفن تحويل دبيرخانه نمايد و يا با شماره 190 تماس گرفته و شكايت خود را ثبت نمايد. بعد از مشاهده شكايت توسط رئيس محترم اداره نظارت، شكايت جهت بررسي كامل و پاسخگويي به شاكي، به كارشناس مربوطه ارجاع مي شود.

    


   عنوان زيرخدمت :
   مراجعين اداره نظارت بر دو گونه اند .
   الف) متقاضيان خدمت كه درخواست خود را بطور كتبي(شكايت) به دبيرخانه معاونت تقديم  كرده و بعد از بررسي شكايت پاسخ شفاهي يا كتبي يا ارجاع به نظام پزشكي كمتر از 20 روز به شاكي ارائه ميشود . 
   ب) افراد يا موسسات  متخلف كه به تخلف آنها رسيدگي و براي تذكر يا اخذ تعهد يا اجراع به مراجع قضايي به  معاونت احضار ميشوند . (بصورت غير الكترونيكي)

   24 _ صدور و تمديد پروانه موسسات پزشكي

   شناسه خدمت : 16021013100

   آدرس اینترنتی : https://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages

   شماره تماس : نيكي پناهي 09167166581

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

    شرح خدمت :

   فرآيند صدور پروانه موسسات درماني داراي 2 فصل عمده  با اخذ مدارك متفاوت مي باشد كه شامل :

   • صدور موافقت اصولي
   • صدور پروانه هاي قانوني 

   در مرحله صدور موافقت اصولي بنا به نوع درخواست كه شامل بيش از 50 نوع موسسه و مركز پزشكي و پيراپزشكي مي‌تواند باشد، مدارك متقاضيان (حقيقي، حقوقي، دولتي و عمومي غير دولتي) اخذ و بعد از تكميل مدارك در كميسيون ماده 20 دانشگاه مطرح و بعد از تاييد در كميسيون، جهت درخواست ارائه گرديده، موافقت اصولي صادر مي‌شود بجز درخواستهاي تاسيس بيمارستان، مركز جراحي محدود و سرپايي، مركز تصويربرداري (و با عنايت به بخشنامه جديد) كليه درخواستهاي تاسيس مراكز مرتبط با سازمانها و نهادهاي عمومي غير دولتي و وابسته به نيروهاي مسلح كه كميسيونهاي ماده 20 وزارت مطرح و بعد از تاييد موافقت اصولي صادر مي‌گردد.

   در مرحله صدور پروانه‌هاي قانوني نيز كه شامل مراحل صدور پروانه هاي بهره برداري، مسئول فني، تغيير ساعت فعاليت، تغيير موسس، تغيير آدرس، افزايش يا كاهش بخش  و تمديد پروانه بهره برداري و مسئول فني و ساير موارد مرتبط بعد از اخذ پروانه هاي بهره برداري مي‌باشد نيز مانند مرحله موافقت اصولي بعضي موارد در دانشگاه و ساير موارد در وزارت انجام مي‌گيرد.
   پرداخت الكترونيكي: درحال حاضر فيش پرداختي آپلود مي شود توسط متقاضي . بزودي به درگاه متصل ميشود.
   ارائه رسيد خدمت: پس از بررسي درخواست در كمسيون ماده 20 دانشگاه ، پروانه صادرمي شود.و رسيد زمان دار در سامانه قابل رويت مي باشد.
   با نام كاربري و رمز امكان رصد متقاضي  درخصوص مراحل انجام كار وجود دارد. شامل نمودار گردش كار و درج تاريخ 
   دريافت كد رهگيري: كد 6 رقمي به عنوان شماره درخواست به متقاضي نشان داده ميشود در سامانه 
   تعداد مراحل حضوري :  2 بار. 
   بار اول براي آشنايي با سامانه و دريافت آيين نامه و سامانه
   بار آخر براي دريافت پروانه و ارسال مدارك دستي به كارشناسان مسئول.پروانه با امضاي رييس دانشگاه فيزيكي ارسال ميشود.

   استعلام: از معاونت بهداشتي ، اداره نظارت و دفتر فني دانشگاه صورت مي گيرد.

   25 _ اجرا و مشاركت در طرح ها و پروژه هاي تحقيقاتي به منظور ارتقاي سلامت در سطح كشور

   شناسه خدمت : ۱۶۰۵۱۰۱۲۱۰۵

   آدرس اینترنتی : https://accreditation.behdasht.gov.ir

   شماره تماس : سميه طوساني 09166631667

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

     شرح خدمت 

   اين خدمت وزارتي بوده و در سطح كشور اجرا ميشود. علاقه مندان به تحقيق و پژوهش در همه حوزه ها مي تواند در اين امر مشاركت نمايند.

   26 _ تمديد پروانه موسسات پزشكي

   شناسه خدمت : ۱۶۰۴۱۰۱۲۱۰۱

   آدرس اینترنتی : https://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages

   شماره تماس : نيكي پناهي 09167166581

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

    شرح خدمت :

   با توجه به تاريخ اعتبار پروانه هاي موسسات پزشكي منطبق بر مدارك و شرايط متقاضيان، پس از اتمام تاريخ اعتبار پروانه موسسه، ادامه ارائه خدمات به صورت قانوني منوط به تمديد اعتبار پروانه است. در غير اينصورت هرگونه فعاليت پس از خاتمه اعتبار غيرقانوني تلقي مي شود.
   ارائه رسيد خدمت: پس از بررسي درخواست در كمسيون ماده 20 دانشگاه ، پروانه صادرمي شود.و رسيد زمان دار در سامانه قابل رويت مي باشد.

   27 _ ابطال پروانه موسسات پزشكي بر اساس اعلام تعزيرات پزشكي

   شناسه خدمت : ۱۶۰۲۱۰۱۲۱۰۲

   آدرس اینترنتی : https://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages

   شماره تماس : نيكي پناهي 09167166581

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

    شرح خدمت :
   در صورت درخواست متقاضي جهت تعطيلي موسسه و يا عدم رعايت قوانين و مقررات لازم ( طبق دستور مرجع قضايي) توسط مراكز، پروانه موسسه باطل مي‌گردد.
   پس از ابطال پروانه در سامانه قابل رويت است

   28 _ اصلاحات مورد بر اساس تقاضاي موسسه پزشكي

   شناسه خدمت : ۱۶۰۶۱۰۱۲۱۰۳

   آدرس اینترنتی : https://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages

   شماره تماس : نيكي پناهي 09167166581

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

    شرح خدمت :

   در صورت وجود هرگونه تغييري در پروانه ثبت شده يك موسسه، پس از ارسال شرح درخواست توسط متقاضي در صورت عدم منع قانوني، تغييرات مورد نظر(تغيير آدرس، تغيير نام، تغيير ساعات فعاليت و ...) اعمال و پروانه اصلاح مي‌گردد.
   ارائه رسيد : درصورت درخواست توسط متقاضي قابل پيگيري در سامانه مي باشد.
   كد رهگيري :با درخواست متقاضي جهت ابطال، كد 6 رقمي به عنوان شماره درخواست به متقاضي نشان داده ميشود در سامانه 
   استعلام :از معاونت بهداشتي ، اداره نظارت و دفتر فني دانشگاه صورت مي گيرد.

   29 _ لغو بر اساس زمان بندي تعيين شده در قرارداد تاسيس به دليل عدم معرفي ملك و يا تاخير در ارائه مدارك لازم

   شناسه خدمت : ۱۸۰۵۱۰۱۲۱۰۴

   آدرس اینترنتی : https://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages

   شماره تماس : نيكي پناهي 09167166581

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

    شرح خدمت :

   پس از صدور موافقت اصولي و قرارداد تاسيس در صورتي كه متقاضي ظرف مدت تعيين شده در بند الف قرارداد (4ماه) موفق به معرفي مكان نشد سامانه سه بار به فاصله 20 روز به متقاضي پيام مي دهد پس از آن در ليست ابطال قرار مي‌گيرد در صورت عدم اقدام متقاضي ابطال آن توسط سامانه بطور خودكار انجام مي‌گردد.

   موافقت اصولي هم اعتبار دوساله دارد و در صورتي كه متقاضي پس از معرفي مكان، به هر دليلي موفق به انجام مراحل نشد موافقت اصولي نيز  باطل شده و متقاضي مي بايست مجدد درخواست صدور موافقت اصولي نمايد.
   رسيد خدمت : درصورت درخواست توسط متقاضي قابل پيگيري در سامانه مي باشد.

   30 _ تقسيم و توزيع نيروهاي پزشك در سطح دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر

   شناسه خدمت : ۱۸۰۴۱۰۱۴۱۰۰

   آدرس اینترنتی : http://medcare.behdasht.gov.ir

   شماره تماس : مريم احدي 09122472034

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

    شرح خدمت :

   هر ساله براساس نظام تخصيص منابع ساختاري خدمات درمان بستري كشور، آمار متخصصين و خدمات تخصصي موجود در بانك اطلاعاتي نيروهاي تخصصي، تعداد فارغ التحصيلان هر رشته، مستندات و نظرات كارشناسي دانشگاهها و معاونت درمان وزارت متبوع، سهميه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تعيين مي گردد.

   توزيع نيروهاي تخصصي متعهد خدمت در دانشگاه نيز بر اساس دستور العمل توزيع كه به توشيح مقام عالي وزارت رسيده، برحسب اعلام نياز، اولويت‌بندي اوليه و تعداد نيروهاي تخصيص يافته صورت مي‌پذيرد. دانشگاه مجاز به توزيع پزشكان متخصص معرفي شده در مراكز مورد نياز خود برحسب اولويت‌هاي در نظر گرفته شده مي‌باشد.
   پزشك براي گذراندن دوره تعهدات مي بايست در مرحله اول جهت ثبت اطلاعات و مشخصات هويتي به معاونت درمان محل تحصيل مراجعه نمايد . اطلاعات توسط كارشناس مسئول توزيع نيروهاي تخصصي، در سامانه https://avab.behdasht.gov.ir/specialist ثبت و مدارك بصورت فيزيكي به وزارت متبوع ارسال مي گردد.
   پس از حدود سه ماه پزشكان جهت انتخاب محل طرح به سامانه https://avab.behdasht.gov.ir/specialist مراجعه نموده و نسبت به انتخاب شهرهاي مورد نظر اقدام مي نمايند.
   در مرحله بعد وزارت بهداشت نسبت به تعيين دانشگاه محل طرح پزشك اقدام و ابلاغ هاي ايشان به دانشگاه هاي مورد نظر ارسال مي گردد.
   سپس دانشگاه  علوم پزشكي قزوين پس از دريافت مدارك و مستندات پزشك از طريق اين لينك نسبت به تعيين بيمارستان محل طرح پزشك اقدام مي نمايد و ابلاغ مربوطه صادر مي گردد.

   31 _ صدور گواهي وضعيت خدمت ( پايان طرح ) در توزيع پزشكان

   شناسه خدمت : ۱۶۰۳۱۰۱۴۱۰۱

   آدرس اینترنتی : http://medcare.behdasht.gov.ir

   شماره تماس : مريم احدي 09122472034

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

    شرح خدمت :
   توزيع نيروهاي تخصصي متعهد خدمت در دانشگاه نيز بر اساس دستور العمل توزيع و برحسب اعلام نياز، اولويت‌بندي اوليه و تعداد نيروهاي تخصيص يافته صورت مي‌پذيرد. پس از انجام دوره قانوني تعهدات، پزشك متخصص با مركز محل خدمت تسويه كرده و پايان كار ايشان به معاونت توسعه اعلام مي شود. در نهايت هم كارشناس توزيع نيروهاي تخصصي معاونت درمان پيش نويس گواهي پايان تعهدات را به وزارت متبوع ارسال تا پس از امضا و برگشت به دانشگاه، به متخصص مربوطه تحويل گردد.

   32 _ صدور معرفي نامه در توزيع پزشكان

   شناسه خدمت : ۱۶۰۳۱۰۱۴۱۰۲

   آدرس اینترنتی : http://medcare.behdasht.gov.ir

   شماره تماس : مريم احدي 09122472034

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

    شرح خدمت :
   توزيع نيروهاي تخصصي متعهد خدمت در دانشگاه نيز بر اساس دستور العمل توزيع و برحسب اعلام نياز، اولويت‌بندي اوليه و تعداد نيروهاي تخصيص يافته صورت مي‌پذيرد. پس از اخذ مدارك لازم و تعيين محل نسبت به صدور معرفي نامه پزشك اقدام خواهد شد. 

   رسيد خدمت : حضوري يا تلفني 

   33 _ صدور گواهي معافيت

   شناسه خدمت : ۱۱۰۲۱۰۱۴۱۰۳

   آدرس اینترنتی : http://medcare.behdasht.gov.ir

   شماره تماس : مريم احدي 09122472034

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

                                                           ميز خدمت الكترونيكي   جذب، جابجايي و خروج نيروي طرحي و ضريب

   ثبت نام مشمولين غيرپزشك و غيردندانپزشك عمومي قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان (طرح) :
   ثبت نام مشمولين غيرپزشك و غيردندانپزشك عمومي طرح قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان جهت اعزام به انجام خدمات و نيز تداوم خدمت  كليه فارغ التحصيلان دانشگاه هاي دولتي و آزاد سراسر كشور در رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي و رشته هاي وابسته در مقاطع كارداني و بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از طريق اين سايت به صورت غيرحضوري و اينترنتي انجام مي گيرد
   ثبت نام مشمولين پزشك و دندانپزشك عمومي قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان (طرح) :
   با توجه به شرايط ويژه و نياز به توزيع پزشكان در كشور و مناطق مورد نياز، ثبت نام پزشكان عمومي مشمول طرح قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان از طريق اين بخش انجام مي گيرد.پيرو بخشنامه شماره 207/822 مورخ 1396/7/4، دندانپزشكان محترم مشمول قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان از تاريخ 1396/7/26به صورت متمركز و صرفا از طريق ثبت نام در اين بخش از سايت تعيين محل مي گردند . لازم به ذكر است شروع و پايان ثبت نام و همچنين اعلام نتايج همزمان با برنامه پزشكان عمومي صورت مي پذيرد.
   ثبت نام پيام آوران بهداشت :
   ثبت نام پيام آوران بهداشت جهت اعزام به خدمت در رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي و رشته هاي وابسته در مقاطع ديپلم و بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از طريق اين بخش به صورت غيرحضوري و اينترنتي انجام مي گيرد
   ثبت نام دريافت گواهي پايان خدمات يا معافيت از قانون خدمات پزشكان و پيراپزشكان (طرح) :
   ثبت نام دريافت گواهي پايان خدمات يا گواهي معافيت از خدمات قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان از طريق اين بخش سايت به صورت غيرحضوري و اينترنتي انجام مي گيرد.
   كد رهگيري : پس از ثبت نام در سامانه كدرهگيري ارائه مي شود و فرد از اين طريق وارد سامانه مي گردد براي مشاهده مراحل كار 
   رسيد زمان دار : از طريق سامانه ارسال مي گردد 
   مراحل مراجعه ارباب رجوع : يك بار .دريافت گواهي بصورت حضوري به معاونت توسعه
   استعلام از ساير دستگاه ها : سازمان ثبت احوال، بنياد شهيد امور ايثارگران، سازمان نظام وظيفه، 
   پرسش و پاسخ و ثبت شكايات :
   متقاضيان طرح در صورتي كه شكايتي در خصوص هر يك از مراحل جذب خود داشته باشند مي توانند از طريق اين قسمت نسبت به ثبت شكايت خود اقدام نمايند

   ·  دريافت تاييديه تحصيلي مشمولين طرح و ضريب k از سايت سيستم جامع
   ·  
   صدور معرفي نامه، معافيت از طرح، پايان طرح، توقف از طرح، ابلاغ تغيير محل خدمت مشمولين طرح و ضريب k

   ·  صدور ابلاغ و پايان تعهدات نيروهاي ضريب k

   ·   صدور محروميت از مطب واحكام نيروهاي طرحي وضريب k شاغل درمعاونت ها ودانشكده ها

   ·  صدور احكام نيروهاي طرحي و ضريب k شاغل در معاونت ها و دانشكده ها

   ·  ارسال اعلام نياز ماهانه، نيازهاي توزيع پزشكان در هر دوره، نيازهاي سهميه اي هر فصل به وزارتخانه

   ·  ورود كليه اطلاعات مشمولين طرح به سايت سيستم جامع پزشكان و پيراپزشكان وزارتخانه

   ·  انجام مكاتبات مربوط به نقل و انتقالات مشمولين طرح با ساير دانشگاه هاي علوم پزشكي

   ·  مكاتبات طرحي و ضريبk (استعلام تاييديه تحصيلي، گواهي اشتغال به كار، تمديد طرح، درخواست اعلام نظر در خصوص به كارگيري يا عدم به كارگيري نيروهاي طرحي و ضريبk، برقراري محروميت از مطب، برقراري حق اشعه، استعلام تك فرزندي و . . .)

   ·  -انجام آمارهاي مربوط به نيروهاي طرحي و ضريبk

    

   ·  -انجام وديعه مسكن ضريبk

   34 _ توزيع متعهدين خدمت دوره دستياري دندانپزشكي

   شناسه خدمت : ۱۶۰۲۱۰۱۴۱۰۴

   آدرس اینترنتی : http://medcare.behdasht.gov.ir

   شماره تماس : مريم احدي 09122472034

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

    شرح خدمت :
   توزيع متعهدين خدمت دوره دستياري دندانپزشكي در دانشگاه بر اساس دستورالعمل توزيع كه به توشيح مقام عالي وزارت رسيده، برحسب اعلام نياز، اولويت‌بندي اوليه و تعداد نيروهاي تخصيص يافته صورت مي‌پذيرد. دانشگاه مجاز به توزيع پزشكان متخصص معرفي شده در مراكز مورد نياز خود برحسب اولويت‌هاي در نظر گرفته شده مي‌باشد.
   شرح خدمت : حضوري يا تلفني

   35 _ مجوز كار با اشعه در مراكز پرتو پزشكي

   شناسه خدمت : 16021018102

   آدرس اینترنتی : behdashtgmb.org.i

   شماره تماس : 06633300661-5

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

    شرح خدمت :
   جهت دريافت مجوز يا تمديد كار با اشعه در مراكز پرتوپزشكي استان ابتدا ارباب رجوع به معاونت درمان دانشگاه مراجعه كرده و ثبت درخواست اوليه مي نمايد و مدارك درخواستي تحويل داده سپس دبيرخاانه معاونت درمان ثبت نموده و به معاونت بهداشتي ارجاع ميدهد.اين درخواست توسط كارشناسان بهداشت محيط معاونت بهداشتي پس از انجام بازديدهاي مربوطه بررسي شده و مجوز لازم صادر ميگردد.نامه تاييديه به ارباب رجوع ارسال ميگردد. ارباب رجوع پس از دريافت نامه تاييديه جهت دريافت مجوز مربوطه به معاونت بهداشتي مراجعه مي نمايد
   رسيد زمان دار : نامه تاييديه بصورت فيزيكي 

   36 _ برگزاري آزمون دستياري دندانپزشكي

   شناسه خدمت : ۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۳

   آدرس اینترنتی : http://www.sanjeshp.ir

   شماره تماس : 06633120150

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

   شرح خدمت :اين خدمت بصورت الكترونيكي در وزارت بهداشت و درمان صورت مي گيرد

   37 _ ارزشيابي كليه آزمون هاي علوم پزشكي

   شناسه خدمت : ۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۲

   آدرس اینترنتی : http://www.sanjeshp.ir

   شماره تماس : 06633120150

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

   هدف از اين فرآيند  ارتقاي علمي دانشگاهها در رشته هاي مختلف و تهيه اطلاعات سودمند براي دانشگاههاي وزارت متبوع براي تصميم گيري مبتني بر شواهد است.

   38 _ تصويب و ابلاغ برنامه ها به دانشگاه هاي علوم پزشكي و موسسات اجرايي مرتبط

   شناسه خدمت : 18082576000

   آدرس اینترنتی : http://gpde.behdasht.gov.ir

   شماره تماس : 06633300661-5

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

   شرح خدمت :
   بطور كلي اين زيرخدمت در وزارتخانه صورت مي گيرد . اما مستندات مورد نياز جهت ارائه به وزارت خانه صورت مي پذيرد.

   39 _ ارتقاي اعضاي هيات علمي

   شناسه خدمت : 10031028101

   آدرس اینترنتی : http://aac.behdasht.gov.ir

   شماره تماس : رضوان باطبي(ارتقا) --- 06633120150

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

    رسالت: از آنجاييكه يكي از اركان اصلي دانشگاه، اعضاي هيات علمي متدين پايبند به اصول و ارزشهاي والاي نظام جمهوري اسلامي و فرهيخته و توانمند مي باشند لذا  از طريق  جذب نيروهاي متدين و توانمند به ارتقاء آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و خدماتي دانشگاه مي انديشيم.

   اهداف : يكپارچه سازي كليه امور مرتبط با اعضاي هيات علمي در راستاي ارائه خدمات جامع به اعضاي هيات علمي
    وظايف : ايده و افكار كارشناسان حاضر در دبيرخانه هيات اجرايي جذب بر اين اصل استوار است كه كليه امور مربوط به اعضاي هيات علمي دانشگاه ( اعم از جذب هيات علمي،تبديل وضعيت استخدامي متعهد خدمت و......) در حداقل زمان ممكن بررسي و به نحو احسنت و با در نظر گرفتن رضايت ارباب رجوع  ارائه نمايند.

   40 _ بررسي درخواست هاي انتقال ، تغيير رشته و جابجايي دستياران دندانپزشكي

   شناسه خدمت : ۱۸۰۴۱۰۰۲۷۱۰۴

   آدرس اینترنتی : http://transmission.behdasht.gov.ir

   شماره تماس : 06633300661-5

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

   شرح خدمت 
   در حال حاضر متقاضيان انتقالي در دانشگاه ها پس از اخذ مجوز از دانشگاه مبدا به حوزه هاي خدمات آموزشي دانشگاه ها معرفي مي گردند و سپس با صرف زمان و هزينه به دانشگاه مقصد مراجعه نموده و اقدام به ثبت تقاضاي انتقالي و پيگيري آن مي نمايند و اين فرآيند در طول تمام سال تحصيلي  صورت مي پذيرد.
    
   • عرفي خدمت نحوه نقل و انتقال دستياران تخصصي دندانپزشكي : 

    دستياران رشته هاي تخصصي دندانپزشكي بر اساس آيين نامه دوره هاي تخصصي دندانپزشكي و در صورت دارا بودن شرايط مندرج در آيين نامه مي توانند به دانشگاههاي ديگر در داخل كشور منتقل شوند. اين امر بصورت الكترونيكي و در قالب اتوماسيون اداري درون دانشگاهي و بين دانشگاهها صورت مي پذيرد.

    

   با توجه به مسافت دانشگاه ها از يكديگر و امكان خطرات احتمالي براي رفت وآمد دانشجويان جهت اخذ پذيرش براي درخواست انتقالي خود ، وزارت متبوع با ايجاد سامانه انتقالي دانشجويان از اين امر جلوگيري نموده تا دانشجويان با ورود به سامانه به ادرس http://transmission.behdasht.gov.ir در زمان مقرر نسبت به ارائه درخواست خود اقدام نمايند.در خصوص دانشجويان دانشگاه هاي غير علوم پزشكي كه متقاضي انتقال توأم با تغييررشته هستند نيز مي بايستي فرم خود را به صورت حضوري به اداره كل آموزش دانشگاه تحويل نمايند تا بعد از بررسي در خصوص درخواست دانشجو اعلام نظر گردد.

   41 _ معرفي افراد ستادي به بانك مربوطه جهت دريافت وام مسكن

   شناسه خدمت : ۱۱۳۰۱۱۰۲۹۱01

   آدرس اینترنتی : http://lums.ac.ir

   شماره تماس : فاطمه مسعودي --06633120149

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

   عامل اساسي در ايجادتلاش ها و فعاليت فرد يا افراد انگيزش مي باشد و عوامل مختلفي سبب اين امرمي شود . اعضاي هيئت علمي بدنه اصلي هر دانشگاه را تشكيل مي دهند . دانشگاه هاي علوم پزشكي به اساتيد با انگيزه به عنوان يكي از اركان تعليم و تربيت نياز دارند تا در آموزش دانشجويان و ارتقاي بهداشت درمان جامعه موثر واقع شوند .

   يكي از عواملي كه سبب انگيزش بيروني اعضاي هيات علمي مي گردد حمايت ها و پشتيباني نيازهاي معيشتي و علمي مي باشد

   43 _ اعطاي تسهيلات صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي

   شناسه خدمت : 552۱۸۰۴۱۶۲۵۰۰۰

   آدرس اینترنتی : http://lums.ac.ir

   شماره تماس : 06633300661-5

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

   جهت رفاه حال دانشجوياني كه نياز به دريافت وام هاي دانشجويي دارند اعتباري از سوي صندوق رفاه وزارت بهداشت جهت ارائه به دانشجويان تحت عنوان وام دانشجويي تخصيص گرفته است. دانشجويان متقاضي وام بايد در مهلت مقرر در پرتال صندوق رفاه اقدام به ثبت نام كنند.

    

   44 _ تدوين برنامه هاي آموزشي رشته هاي تخصصي دوره هاي فوق تخصصي و تكميلي تخصصي

   شناسه خدمت : 180410027101

   آدرس اینترنتی : http://gpde.behdasht.gov.ir

   شماره تماس : 06633300661-5

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

    شرح خدمت :

   بطور كلي اين زيرخدمت در وزارتخانه صورت مي گيرد . اما مستندات مورد نياز جهت ارائه به وزارت خانه صورت مي پذيرد.


    

   45 _ ايجاد ، راه اندازي و گسترش رشته هاي تخصصي دوره هاي فوق تخصصي و تكميلي تخصصي

   شناسه خدمت : ۱۸۰۴۱۰۰۲۷۱۰۰

   آدرس اینترنتی : http://meb.behdasht.gov.ir

   شماره تماس : 06633300661-5

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

    

   شرح خدمت :
   بطور كلي اين زيرخدمت در وزارتخانه انجام مي گيرد .
   http://meb.behdasht.gov.ir

   راهنماي تقاضاي تاسيس رشته

   باستناد راي صادره در نودونهمين اجلاس مورخ 12/2/75 شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ضوابط پيشنهادي ايجاد رشته هاي علوم پايه پزشكي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتراي Ph.D  بشرح زير به تصويب رسيده است:  

   1- گروههاي متقاضي راه اندازي رشته هاي كارشناسي ارشد بايستي داراي شرايط زير باشند : حداقل داراي يك نفر عضو هيات علمي ثابت و تمام وقت در مرتبه دانشياري و دو نفر عضو هيات علمي ثابت و تمام وقت در مرتبه استادياري با حداقل سه سال سابقه تدريس و تحقيق در رشته مورد نظر مشروط به اينكه حداقل در 5 سال گذشته 3 مقاله تحقيقي داشته باشند.

   2- گروههاي متقاضي داير نمودن دوره هاي دكترا بايستي داراي شرايط زير باشند :

   الف - حداقل سه دوره دانشجوي كارشناسي ارشد در آن رشته تربيت نموده و فارغ التحصيل داده باشند.  

   ب- داراي حداقل دو نفر عضو هيات علمي ثابت و تمام وقت با مرتبه دانشياري و سه نفر عضو هيات علمي ثابت و تمام در مرتبه استادياري به سه سال سابقه تدريس و تحقيق مشروط بر اينكه حداقل 5 مداخله تحقيقي تاييد شده توسط معاونت پژوهشي و با شوراي پژوهش هاي علمي ارائه نمايند.  

   ج - اعضاي هيات علمي گروه قادر باشند70%از دروس اختصاص رشته را از نظر آموزش پوشش دهند  

   3- حداقل شرايط فيزيكي ، فضاي آموزشي ، آزمايشگاهي ، كتابخانه اي منابع علمي و توانايي ها در مورد رشته هاي مختلف ، متفاوت است .بديهي است گروههاي مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا بايستي حداقل هاي لازم براي هر رشته را دارا باشد بهر حال اعلام نظريه نهايي بعهده شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي مي باشد.  

   4-  ايجاد دوره هاي جديد كه براي اولين بار در كشور تاسيس خواهد شد از ضوابط فوق مستنثي مي باشند و با تشخيص شوراي گسترش دانشگاهها رد و يا تصويب خواهند شد.  

   شناسنامه خدمت ارائه خدمات آموزشي دانشجويان و دانش آموختگان علوم پزشكي  ( تاسيس رشته )

   شناسنامه فرآيند تاسيس رشته

   فرم درخواست ايجاد برنامه هاي آموزشي (ويژه ضرورت سنجي )

   فرم تقاضا تاسيس رشته تحصيلي

   شرح وظايف كارشناس تاسيس رشته


   بسته توسعه و ارتقاء زير ساخت هاي آموزش علوم پزشكي

   ناظر به:
   سياست هاي دوازه گانه برنامه آموزش عالي سلامت
    
   1-بستر سازي براي كمال و تعالي (Excellence) رشته هاي علوم پزشكي به ويژه علوم نوين و بين رشته اي در شرايط پسا تحريم
    
   اهداف:
   -ارتقاء توانمندي علمي و فني اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي در زمينه آخرين فناوريهاي روز دنيا
   -راه اندازي آزمايشگاه هاي مرجع آموزشي در كلان منطقه هاي كشور
   -جهت دهي آموزش و پژوهش دوره هاي تحصيلات تكميلي در راستاي تربيت دانشجويان فناور و توليد محصولات مبتني بر دانش
    
   2-نقشه راه بقا براي تقويت زير ساخت هاي تجهيزاتي گروههاي آموزشي دست اندر كار تربيت دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي (phd)
   اهداف:  
   -ترميم بخشي از كاستي هاي موجود منابع و تجهيزات ناشي از توسعه كمي تحصيلات تكميلي در سالهاي اخير
   -ايجاد انگيزه در گروه هاي مسئول دوره هاي تحصيلات تكميلي از طريق اختصاص بودجه بر اساس عملكرد آموزشي
   -ارتقاء كيفيت آموزش عملي دوره هاي تحصيلات تكميلي
   -ارتقاء كيفيت پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي
   -افزايش كيفيت انتشارات علمي حاصل از دوره هاي تحصيلات تكميلي
    
   3-طراحي و اجراي سيستم اطلاعات يكپارچه آموزش علوم پزشكي كشور
   اهداف:
   -طراحي و راه اندازي پورتال هاي مورد نياز و ارتقاء پورتال هاي موجود معاونت آموزشي و دانشگاه/ دانشكده هاي علوم پزشكي كشور
   -تهيه بانك جامع اطلاعاتي رشته ها و مقاطع داير در دانشگاه/ دانشكده هاي علوم پزشكي
   -تهيه بانك جامع اطلاعاتي اعضاي هيئت علمي دانشگاه/ دانشكده هاي علوم پزشكي
   -تهيه بانك جامع اطلاعاتي امكاناتي،تجهيزاتو فضاهاي آموزشي دانشگاههاي علوم پزشكي
   -تعداد فرآيندهاي مكانيزه تاسيس و ارزشيابي دوره اي رشته ها در دبيرخانه ها و دانشگاه ها
    
   4- تقويت زيرساختهاي تجهيزاتي بيمارستانهاي آموزشي و مراكز ارائه خدمات درگير در آموزش
   اهداف:
   -ترميم بخشي از كاستي هاي موجود منابع و تجهيزات ناشي از توسعه كمي تحصيلات تكميلي در سالهاي اخير
   -ايجاد انگيزه در گروههاي مسئول دوره هاي پزشكي و دندانپزشكي عمومي، تخصصي و فوق تخصصي از طريق اختصاص بودجه بر اساس عملكرد آموزشي

   -ارتقاء كيفيت آموزش باليني دوره هاي پزشكي و دندانپزشكي عمومي، تخصصي و فوق تخصص

   46 _ اعلام نتايج آزمون ها و رسيدگي به شكايات داوطلبان آزمون ها

   شناسه خدمت : ۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۱

   آدرس اینترنتی : https://sanjeshp.ir/

   شماره تماس : 06633300661-5

   پیشنهاد و انتقاد

   نظرسنجی

   بیانیه توافق سطح خدمت

   برگزاري آزمون هاي جامع دانشجويان بصورت الكترونيك * برگزاري آزمون هاي تستي * برگزاري آزمون هاي چند گزينه‌اي * برگزاري آزمون هاي گزينه و بازخورد (PMP) * برگزاري آزمون هاي KF * برگزاري آزمون هاي اسلايدي مزاياي سيستم: * امكان برگزاري آزمون هاي متعدد در سال * صرفه جويي در مصرف منابع * امكان ايجاد بانك سؤال * امكان ايجاد شناسنامه سؤال
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27653531 آخرین به روزرسانی: 06 فروردين 1402

پشتيباني افراد كم توان

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
كانال ايتا دانشگاه
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
دستور العمل بروزرساني سايت
فرم مشاركت الكترونيكي شهروندان در فرآيندها و تصميمات
فروم گفتگوي دانشگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 0.30289006233215 seconds.
memoryUsage : 7482Kb