فهرست معاونت بهداشتی
جدول1-1 . جمعيتي شهر و روستا بر اساس سرشماري سال 1393
جدول 2-1 . و ضعيت واحدهاي بهداشتي درماني درسال 1393 استان لرستان
جدول 3-1 . وضعیت مراکز مجری برنامه پزشک خانواده و بيتوته استان ، سال های 84 تا 93
جدول 4-1 . درصد دهگردشی انجام شده سال 93
جدول 5-1 .اطلاعات مرتبط با مديريت بهورزي دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني..........لرستان ........... 1393
جدول 6-1 . تولد بر حسب وزن و جنس نوزاد بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1393
جدول 7-1 . تولد برحسب سن مادر و شرایط زایمان بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1393
جدول 8-1 . تعداد مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی و زایمان برحسب سن مادر و علت مرگ در سال1393
جدول9-1 . مرگ‌و‌مير مادران در اثر عوارض حاملگي و زايمان (شهر و روستا) سال‌هاي 1393-1389
جدول 10-1 . علت مرگ در کودکان کم‌تر از پنج سال بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1393
جدول11-1 . ميزان مرگ كودكان در هزار تولد زنده بر اساس زيج حياتي روستايي سال‌هاي 93-1389
جدول 12-1 . شاخص‌های استاني و كشوري برنامه بهداشت باروري بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي سال‌هاي 1393- 1389
جدول13-1 . استفاده از نمک یددار بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1392
جدول14-1 . توانمندسازي نيروهاي واحد بهداشت خانواده در سال 1392
جدول15-1 . آموزش عموم توسط واحد بهداشت خانواده در سال 1392
جدول16-1 . برگزاري كميته‌هاي بهداشت خانواده در سال 1392
جدول17-1 . پايش و نظارت واحد بهداشت خانواده در سال 1392
جدول18-1 . ساير فعاليت‌هاي انجام شده در واحد بهداشت خانواده در سال 1392
جدول 19-1 . پوشش مراقبت مراقبت ادغام یافته سالمند در استان لرستان تا یایان سال 1393
جدول 20-1 . درصد ثبت اطلاعات برنامه شیوه زندگی در دوره سالمندی از ابتدای برنامه تا سال 1393 (60سال و بالاتر )
جدول21-1 . مرگ بر حسب سن و جنس بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال1393
جدول 22-1 . شا خص هاي واحد بهداشت استان لرستان در سالهاي92 و 93
جدول 23-1 .وضعيت بهداشت محيط استان لرستان درسال 1393
جدول 24-1 . وضعيت بهداشت محيط در جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سالهاي 91،92 و93
جدول 25-1 . عملكرد نوشتاري گروه بهداشت محيط استان در سال 1393
جدول 26-1 . درصد پوشش مراقبت بهداشتي دانش‌آموزان مقاطع مختلف در استان لرستان94-93
جدول27-1 . درصد فراوانی مطلق تعداد مدارس مروج سلامت به تفکیک تعداد ستاره سال 94-93
جدول 28-1 . شاخص‌هاي واحد سلامت جوانان و مدارس در سال تحصيلي94-93
جدول 29-1 . خدمات ارائه شده واحدهای بهداشت دهان و دندان استان از سال 91 لغایت 93
جدول 30-1 . خدمات ارائه شده واحدهای بهداشت دهان و دندان به گروه‌های هدف از سال 91 لغایت 93
جدول 31-1 . شاخص‌هاي گروه بهداشت دهان و دندان استان به تفكيك گروه‌هاي هدف و سال
جدول 32-1 . اهم فعاليتهاي واحد بهداشت دهان و دندان
جدول33-1 . تعداد زوج‌ها‌ی ناقل / مشکوک نهای به تفكيك شهرستان تا پايان سال 1393
جدول 34-1 . تعداد بيماران تالاسمي ماژور به تفكيك شهرستان محل تولد در سال 1393
جدول35- 1. انجام غربالگری فنیل کتونوری
جدول 36- 1.تعداد بيماران فنيل كتونوري به تفكيك شهرستان محل تولد در سال1392 - 1393
جدول 37-1 . مقایسه شاخص‌های برنامه فشارخون بالا در استان در سال 89-93
جدول 38-1 . شیوع دیابت و درصد بیماران دیابتی مراقبت‌شده توسط پزشک در استان به تفکیک شهرستان در سال 1393
جدول39-1 . درصد پوشش غربالگري كم‌كاري تيروئيد نوزادان به تفکیک سال‌های 1388-1392 در استان
جدول40-1 - مقايسه شاخص‌هاي برنامه غربالگري كم‌كاري تيروئيد نوزادان 91 و 92 به تفكيك شهرستان
جدول41-1 . پوشش واكسيناسيون به تفكيك مناطق شهري ، روستايي وتحت پوشش تيم سيار استان لرستان درسال 93
جدول 42-1 . موارد گزارش شده بيماري سل به تفكيك نوع بيماري در استان لرستان درسال 93
جدول 43-1 . نتايج درمان بيماران مبتلا به سل ريوي گستره خلط مثبت استان لرستان در سال 93
جدول 44-1 . . ابتلابه عفونت HIV در بيماران مبتلا به سل استان لرستان در سال93
جدول 45-1 . داده هاي آزمايشگاهي برنامه مراقبت سل استان لرستان درسال 93
جدول46-1 . توزيع سني بيماران مبتلا به سل گزارش شده استان لرستان به تفكيك جنس درسال 93
جدول 47-1 . موارد گزارش شده بيماريهاي قابل انتقال از راه آب و غذا دراستان لرستان درسال 93
جدول 48-1 . مواردگزارش شده بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن در استان لرستان در سال 93
جدول 49-1 . شاخصهاي كاركردي فلج شل حاد ( AFP ) در استان لرستان درسال 93
جدول 50-1 . تشخيصهاي نهايي مواردفلج شل حاد شناسايي شده دراستان لرستان درسال 93
جدول 51-1 . تشخيصهاي پيامدهاي ناخواسته ايمنسازي شناسايي شده دراستان لرستان درسال 93
جدول 52-1 . فعاليتهاي مهم برنامه ايمنسازي و بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن در سال 93
جدول53-1 . وضعيت خدمات مشاوره وكاهش آسيب دراستان لرستان در سال 93
جدول 54-1 . وضعيت راه انتقال مواردابتلا به HIV دراستان لرستان تا پايان سال 93
جدول 55-1 . فعاليتهاي مهم برنامه كنترل HIV /ايدز دراستان درسال 93
جدول 56-1 .موارد گزارش شده بيماريهاي قابل انتقال بين حيوان وانسان در استان لرستان در سال 93
جدول 57-1 . مواردگزارش شده بيماري آنفلوانزا در استان لرستان درسال 93
جدول 58-1 . فعاليتهاي مهم برنامه كنترل آنفلوانزاي استان درسال 93
جدول 59-1 . مواردگزارش شده بيماري مننژيت در استان لرستان درسال 93
جدول 60-1 . موارد گزارش شده عفونتهاي بيمارستاني در استان لرستان درسال 93
جدول 61-1 . مواردگزارش شده عفونتهاي آميزشي در استان لرستان درسال 93
جدول 62-1 . مهمترين شاخصهاي بهداشت حرفه ای طي سالهاي 1389لغايت1393به درصد
جدول 63-1 . آمارعملکردبیرخانه بررسی بازنشستگی پیش ازموعددرمشاغل سخت وزیان آور(کمیته هاي بدوی و تجدید نظر)سال93
جدول 64-1 . مقایسه شاخصهای بهداشت حرفه ای استان(1) طي سالهاي 89تا93
جدول 65-1 . مقایسه شاخصهای بهداشت حرفه ای استان(2)درسال93
جدول 66-1 . مقایسه شاخصهای بهداشت حرفه ای استان(3)در سال93
جدول 67-1 . تعدادكارگاههاي تحت پوشش استان درسال93
جدول 68-1 . تعدادشاغلين تحت پوشش استان درسال93
جدول 69-1 . اهم فعاليتهاي گروه آموزش و ارتقای سلامت در سال 1393
جدول 70-1 .مقايسه فعاليت‌هاي آموزشي و مداخلاتي گروه آموزش و ارتقاي سلامت در سال 92و 93
جدول71-1 . مقايسه فعاليت آموزشي شهرستان هاي استان درحوزه توليد رسانه بین سال های1393و1392
جدول 72-1 . برنامه تربیت مربی بسیج در سال 1393
نمودار 1-1. جمعيت استان لرستان بر اساس سرشماري سال1392
نمودار 2-1- جمعيت استان لرستان بر اساس سرشماري سال 1392به تفکیک شهری و روستایی
نمودار 3-1. وضعيت مراکز بهداشتي، درماني فعال به تفکیک شهری و روستایی در سال1393
نمودار 4-1. تعداد خانه‌های بهداشت فعال به تفکیک شهرستان در سال 1393
نمودار 5-1. تعداد پایگاه‌های بهداشت فعال به تفکیک شهرستان در سال 1393
نمودار 6-1. مواليد بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال1393
نمودار 7-1. وزن هنگام تولد و جنس نوزاد زنده به دنیا آمده بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1393
نمودار 8-1. سن مادر در تولد زنده بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1393
نمودار 9-1. شرایط زایمان بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1393
نمودار 10-1. علت مرگ در کودکان کم‌تر از پنج سال بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال1393
نمودار 11-1. ميزان مرگ كودكان در هزار تولد زنده بر اساس زيج حياتي روستايي سال‌هاي92-1388
نمودار 12-1. وضعيت مصرف نمك يددار توسط خانوارها بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1392
نمودار 13-1. درصد دسترسی خانوارهای روستایی به آب آشامیدنی سالم
نمودار 14-1. درصد خانوارهای روستایی دارای توالت بهداشتی
نمودار 15-1. درصد خانوارهای روستایی که زباله را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند
نمودار16- 1.درصد اماکن عمومی دارای معیار بهداشتی و بهسازی مناطق شهری
نمودار17- 1.درصد اماکن عمومی دارای معیار بهداشتی و بهسازی مناطق روستایی
نمودار18- 1.درصد مراکز تهیه و توزیع مواد خوراکی و بهداشتی دارای معیار بهداشتی و بهسازی مناطق شهری
نمودار19- 1.درصد مراکز تهیه و توزیع مواد خوراکی و بهداشتی دارای معیار بهداشتی و بهسازی مناطق روستایی
نمودار 20-1. درصد مراکز بهداشتی درمانی شهری که از نظر بهداشت محیط دارای شرایط مطلوب هستند
نمودار 21-1. درصد مراکز بهداشتی درمانی روستایی که از نظر بهداشت محیط دارای شرایط مطلوب هستند
نمودار 22-1. درصد نمونه های آب آشامیدنی شهری که از نظر آزمایشهای باکتریولوژیکی مطلوب شناخته شده است
نمودار23- 1.درصد نمونه های آب آشامیدنی روستایی که از نظر آزمایشهای باکتریولوژیکی مطلوب شناخته شده است
نمودار 24-1. مقایسه تعداد کشیدن دندان در سال‌های 91 ،92 و 93
نمودار 25-1. مقایسه تعداد ترمیم دندان در سال‌های 91 ،92 و 93
نمودار 26-1. مقایسه تعداد جرم‌گیری و بروساژ دندان‌ها در سال‌های 91 ،92 و 93
نمودار 27-1. مقایسه تعداد فلورایدتراپی در سال‌های 91 ،92 و 93
نمودار 28-1. مقایسه تعداد فيشورسيلانت‌تراپی در سال‌های 91 ،92 و 93
نمودار 29-1. مقایسه تعداد خدمات دهان و دندان ارائه شده به کودكان زیر 6 سال در سال‌های 91 ،92 و 93
نمودار 30-1. مقایسه تعداد خدمات دهان و دندان ارائه شده به كودكان12-6 سال در سال‌های 91 ،92 و 93
نمودار 31-1. مقایسه تعداد خدمات دهان و دندان ارائه شده به مادران باردار در سال‌های 91 ،92 و 93
نمودار 32-1. تعداد زوج‌ها‌ی ناقل/ مشکوک نهایی به تفكيك شهرستان تا پايان سال 1393
نمودار 33-1. تعداد بيماران تالاسمي ماژور به تفكيك شهرستان محل تولد درسال 1393
نمودار 34-1. تعداد بیماران فنیل کتونوری به تفکیک شهرستان محل تولد در سال 93-1392
نمودار 35-1 . ميزان بروز سل به تفكيك شهرستان درسال 93
نمودار 36-1. درصد پوشش غربالگري HIV دربيماران مبتلابه سل شناسايي شده به تفكيك شهرستان درسال 93
نمودار 37-1. تعداد گستره خلط تهيه شده به تفكيك شهرستان درسال 93
نمودار 38-1 . تعداد موارد گزارش شده اسهال به تفكيك شهرستان درسال 93
نمودار 39-1 . تعداد نمونه تهيه شده از بيماران مبتلا به اسهال به تفكيك شهرستان درسال 93
نمودار 40-1 . تعداد موارد گزارش شده فلج شل حاد به تفكيك شهرستان درسال 93
نمودار 41-1 . تعداد موارد گزارش شده بیماری بثوری تبدار به تفكيك شهرستان درسال 93
نمودار 42-1 . تعداد موارد گزارش شده پيامدهاي ناخواسته ايمنسازي به تفكيك شهرستان درسال 93
نمودار 43-1 . درصد فراواني شغل افراد HIV مثبت شناسايي شده دراستان تاپايان سال 93
نمودار 44-1 . درصد فراواني وضعيت تاهل افراد HIV مثبت شناسايي شده دراستان تاپايان سال 93
نمودار 45-1. تعداد موارد تب مالت گزارش شده به تفكيك شهرستان در سال 93
نمودار 46-1. تعداد موارد حيوان گزيدگي گزارش شده به تفكيك شهرستان در سال 93
نمودار 47-1. تعداد موارد اتلاف حيوانات زيانكار گزارش شده به تفكيك شهرستان در سال 93
نمودار 49-1. تعداد موارد سالك گزارش شده به تفكيك شهرستان درسال 93
نمودار 49-1 . تعداد موارد شبه آنفلوانزاي گزارش شده به تفكيك شهرستان درسال 93
نمودار 50-1 . تعداد نمونه تهيه شده از بيماران شبه آنفلوانزا به تفكيك شهرستان درسال 93
نمودار 51-1 . ميزان بروزعفونتهاي بيمارستاني به تفكيك مراكز درماني استان در سال 92
نمودار 52-1. تعدادكارگاههاي تحت پوشش استان درسال93
نمودار 53-1. تعدادشاغلين تحت پوشش استان درسال93
نمودار 54-1. مقایسه تولید رسانه های دیجیتال معاونت در سالهای 92 و 93
نمودار 55-1. مقایسه تولید رسانه های نوشتاری معاونت در سالهای 92 و 93
نمودار 56-1.مقایسه ای تربیت مربی بسیج شهرستانها در سال 93
نمودار 57-1. مقايسه ای اجراي برنامه هاي آموزشي صدا و سیما ی معاونت در سال هاي 93 و92
نمودار 58-1. مقايسه ای پیامک های ارسالی پیام های بهداشتی در سال هاي 93 و92