فهرست معاونت درمان
جدول 1-2 - مهمترین شاخص های حوزه درمان
جدول 2-2 - فعالیت بیمارستانهای دانشگاه در سال1393
جدول 3-2 - توزیع فراوانی بیمارستانهای فعال دانشگاه علوم پزشکی درسال1393
جدول 4-2 - فراوانی بیمارستانهای فعال غيروابسته به دانشگاه علوم پزشكي لرستان درسال 1393
جدول 5-2 - مشخصات بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي درسال 1393
جدول 6-2 -توزیع فراوانی تختها ی فعال بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی برحسب نوع بخش درسال 1393
جدول 7-2 - آزمایشگاههای تشخیص طبی حوزه نظارتي دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال1393
جدول 8-2 - درمانگاههاي عمومي و تخصصي حوزه نظارتي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي در سال 1393
جدول 9-2 - موسسات تصویربرداری تشخیصی ودرمانی در سال 1393
جدول 10-2 - مراكز توانبخشی حوزه نظارتي دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1393
جدول 11-2 - مراکزخدمات سرپایی حوزه نظارتي دانشگاه علوم پزشکی لرستان1393
جدول 12-2 - فعاليت مؤسسات درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني در سال 1393
جدول 13-2 - موارد مراجعه بيماران به مراكز بهداشتي درماني دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني برحسب تخصصهاي موجود
جدول 14-2 - فعالیت درمانگاهي بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال1393
جدول 15-2 -عملکردواحدهاي پاراکلينیکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان (بيماران بستري ) ،سال1393
جدول16-2 -عملکردواحدهاي پاراکلينیکي بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی(سرپايي ) درسال 1393
جدول 17-2 -عملكرد معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان درخصوص بيماران دياليزي در سال 1393
جدول 18-2 - عملكرد امور بیماريهاي خاص (هموفیلی -تالاسمی )حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1393
جدول 19-2 – وضعیت رسیدگی به شکایات حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1393
جدول 20-2 - عملكردواحد صدورپروانه موسسات تشخيصي درمانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ،سال 1393
جدول 21-2 - عملکرداجرایی اشتغالزائی دربخشهای خصوصی ودولتی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1393
جدول22-2 - گزارش عملکرد واحد درآمد معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1393
جدول23-2 - عملكرد شوراي پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1393
جدول24-2 - عملکردکمیسیون ماده 11 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال1393
جدول 25-2 - (گزارش عملکرد مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی در سال1393)
جدول 26-2 - آمار اعزامهای بين بيمارستاني داخل استان در سال93 استان لرستان
جدول 27-2 - آمار اعزامهای بين بيمارستاني خارج استان در سال 93استان لرستان
نمودار 1-2- توزیع فراوانی تختهای فعال بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1393
نمودار 2-2-توزيع فراواني درصدتخت روزاشغالي بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي درسال1393
نمودار 3-2-توزیع فراوانی متوسط روزهای بستری بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1393
نمودار 4-2- توزیع فراوانی اعمال جراحی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1393
نمودار 5-2- توزيع فراواني نسبت سزارين به كل زايمان دربيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي درسال1393
نمودار 6-2- توزيع فراواني درصدخالص فوت دربيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي درسال1393
نمودار 7-2- توزيع فراواني نسبت فوت به هرهزارنفردربيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي درسال1393
نمودار 8-2- توزيع فراواني تختهاي فعال بيمارستانهاي غيروابسته به دانشگاه علوم پزشكي درسال1393
نمودار 9-2- فراواني بيمارستانهاي استان به تفكيك مالكيت ونوع كاربري درسال 1393
نمودار 10-2- فراواني بيمارستانهاي استان به تفكيك تخت مصوب ونوع كاربري درسال 1393
نمودار 11-2- فراواني بيمارستانهاي استان به تفكيك زيربنا و نوع كاربري درسال 1393(بجز بيمارستان 525 ارتش )
نمودار 12-2- توزيع فراواني تختهاي ويژه بيمارستانهاي تحت پوشش درسال 1393