معاونت غذا و دارو
 
جدول 1-3 . شاخص های مهم معاونت غذا و دارو در سا ل 1393
جدول 2-3 . تعداد داروخانه‌هاي استان به تفكيك مالكيت و شهرستان در سال1393
جدول 3-3 . تعداد داروخانه‌هاي تحت نظارت معاونت غذا و دارو به تفكيك مالكيت در سال‌هاي 93-1383
جدول4-3 . تعداد داروخانه‌هاي تحت نظارت معاونت غذا و دارو به تفكيك نحوه اداره و زمان كار در سال‌هاي 93-1383
جدول 5-3 . آمار كلي پايش و نظارت بر داروخانه‌ها در سال 1393
جدول 6-3 . نسبت داروخانه‌های فعال به کل داروخانه‌های مورد نیاز سال 1393
جدول 7-3 . آمار كلي پايش و نظارت بر داروخانه‌ها در شهرستان‌ها در سال 1393
جدول 8-3 . تعداد واحدهاي توزیع‌کننده دارو تحت پوشش معاونت غذا و دارو در سال 1393
جدول 9-3 . تعداد بازدید از مراکز توزیع‌کننده‌های دارو در سطح استان 1393
جدول 10-3 . آمار واحد تجویز منطقی دارو در سال 1393
جدول 11-3 . آمارفعاليت‌هاي اداره نظارت بر مواد اعتياد آور در سال 1393
جدول 12-3 . تعداد واحدهاي تحت پوشش اداره مواد مخدر در سال 1393
جدول 13-3 . تعداد واحدهای تحت پوشش بیمه روستایی استان سال 1393
جدول 14-3 . تعداد بازید از مراکز بهداشتی درمانی بیمه روستایی- ‌سال 1393
جدول 15-3 . آمار كلي فعاليت‌هاي امور داروخانه‌ها (‌سال 1393)
جدول 16-3 . آمار مواد فاسد و امحاء شده (دارو) : ‌سال 1393
جدول 17-3 . آمار کلی فعالیت‌های اداره نظارت بر امور دارو واحد قاچاق کالا ( عطاری‌ها، باشگاه‌های بدنسازی) در سال1393
جدول 18-3 . آمار واحدهاي تحت پوشش ستاد مبارزه با تجویز و مصرف داروهای قاچاق در سال 1393
جدول 19-3 . آمار بازديد از مراكز تحت پوشش اداره مواد مخدر در سال 1393
جدول 20-3 . آمار کلی اداره مساعدت دارویی
جدول 21-3 . تعداد واحدهای تولیدی استان برحسب وضعیت فعالیت و به تفکیک شهرستان‌ها در سال1393
جدول 22-3 . آمار فعاليت غنی‌سازی آرد با آهن و اسید فولیک در سال1393
جدول 23-3 .تعداد موارد کالاهای قاچاق و شکایات
جدول 24-3 . اطلاعات کمیته‌های برگزار شده در سال 1393
جدول 25-3 . عملکرد واحد صدور پروانه‌ها در سال 1393
جدول 26-3 . عملكرد حوزه نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي در سال 1393
جدول 27-3 . مقایسه موارد معدومی، توقیفی، نمونه‌برداری و پروانه ساخت
جدول 28-3 . تعداد نمونه‌های ارسالی از اداره نظارت، مراکز بهداشت و سایر ارگان‌ها در سال 1393
جدول 29-3 . تعداد نمونه‌های ارسالی به بخش‌های مختلف آزمایشگاه در سال 1393
جدول 30-3 . تعداد نمونه‌های ارسالی از مراکز بهداشت (واحد بهداشت محیط)به تفکیک شهرستان‌ها در سال 1393
جدول 31-3 . تعداد نمونه های ارسالی از مراکز بهداشت (واحد غذا و دارو) به تفکیک شهرستان‌ها در سال 1393
جدول 32-3 . تعداد نمونه‌های ارسالی به بخش‌های مختلف آزمایشگاه به تفکیک سطح تولید و عرضه در سال 1393
جدول 33-3 . طرح‌های ملی مشترک با اداره کل آزمایشگاه‌ها در سال 1393
جدول 34-3 . بازدید و درجه‌بندی آزمایشگاه‌های واحدهای تولیدی استان در سال 1393
نمودار 1-3. تعداد داروخانه‌هاي استان به تفكيك شهرستان در سال 1393
نمودار 2-3. تعداد پايش و نظارت بر داروخانه‌ها در شهرستان‌ها در سال 1393
نمودار 3-3. تعداد واحدهاي تحت پوشش اداره مواد مخدر در سال 1393
نمودار 4-3. تعداد واحدهای تولیدی استان برحسب وضعیت فعالیت و نوع واحد در سال 1393
نمودار 5-3. تعداد بازرسي انجام شده و تعداد اقلام نمونه‌برداري شده حوزه نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي در سال1393
نمودار 6-3. تعداد موارد تعطیلی و پلمپ خط تولید معرفی به مراجع قضایی عملكرد حوزه نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي در سال 1393
نمودار 7-3. تعداد نمونه‌های ارسالی از اداره نظارت، مراکز بهداشت و سایر ارگان‌ها در سال 1393
نمودار 8-3. مقايسه تعداد نمونه‌های ارسالی با تعداد نمونه‌هاي قابل قبول به تفكيك بخش‌های مختلف آزمایشگاه در سال 1393
نمودار 9-3. توزيع نسبي درصد قابل قبول نمونه‌هاي ارسالي از مراكز بهداشت (واحد بهداشت محیط) به تفكيك شهرستان‌ها در سال 1393
نمودار 10-3. توزيع نسبي درصد قابل قبول نمونه‌هاي ارسالي از مراكز بهداشت (واحد غذا و دارو) به تفكيك شهرستان‌ها در سال 1393
نمودار 11-3. تعداد نمونه‌های ارسالی به بخش‌های مختلف آزمایشگاه به تفکیک سطح تولید و عرضه در سال 1393
نمودار 12-3. درجه‌بندی آزمایشگاه‌های واحدهای تولیدی استان در سال 1393
نمودار 13-3. درجه‌بندی آزمایشگاه‌های واحد‌های تولیدی غذایی استان در سال 1393
نمودار 14-3. درجه‌بندی آزمایشگاه‌های واحد‌های تولیدی آرایشی بهداشتی استان در سال 1393
نمودار 15-3. درجه‌بندی آزمایشگاه‌های واحدهای تولیدی ظروف و بسته‌بندی استان در سال 1393
نمودار 16-3. درجه‌بندی آزمایشگاه‌های واحد‌های تولیدی متفرقه استان در سال 1393