معاونت دانشجویی
 
جدول1-4 . مهم‌ترین اقلام آماری مدیریت دانشجویی در سال 93
جدول2-4 شاخص های سرانه اماکن دانشجویی فرهنگی در سال 93.
جدول3 -4. نام، ظرفیت و تعداد ساکنین خوابگاه‌های دانشگاه به تفکیک جنسیت در مهر و بهمن 93
جدول4- 4. فضای خوابگاهی و تعداد دانشجوي ساكن درخوابگاه‌هاي دانشگاه درسال 1393
جدول 5–4. آمار ایاب وذهاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1393
جدول 6- 4. میزان وام‌ها و خدمات رفاهی به دانشجویان دانشگاه در سال 93
جدول 7- 4. اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی لرستان براساس مقطع تحصیلی
جدول 8-4 . اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی لرستان براساس وضعیت سنی
جدول 9- 4. اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی لرستان براساس وضعیت تاهل
جدول10-4 . اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی لرستان براساس وضعیت سکونت
جدول 11-4 . اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی لرستان براساس بیماری‌های مورد مراجعه
جدول 12-4 . خلاصه آمار و اقدامات پیشگیری اولیه (فراگیر) در اداره مشاوره دانشجویی
جدول 13- 4. نشريات و ويژه‌نامه‌های دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1393
جدول 14-4 . تعداد اعضای فعال در نشریات در سال 1393
جدول 15-4 . فضاهای ورزشی درسال 1393
جدول 16- 4. اقلام آماري مربوط به شاخصها و استانداردهاي واحد فرهنگی و فوق برنامه در سال 1393
جدول17 –4. فعاليت‌هاي فرهنگي – گردشگري دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال 1393 (شش ماهه اول)
جدول 18–4. فعاليت‌هاي فرهنگي – گردشگري دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال 1393 (شش ماهه دوم)
جدول19-4 . آمار فعاليت‌های تربيت‌بدنی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1393
نمودار 1-4. ظرفيت و تعداد ساکنین خوابگاه‌هاي دخترانه دانشگاه در مهر و بهمن ماه سال 1393
نمودار 2-4. ظرفيت و تعداد ساکنین خوابگاه‌هاي پسرانه دانشگاه در مهر و بهمن ماه سال 1393