معاونت آموزشي

جدول 1-5 . شاخص هاي مهم معاونت آموزشي در سال 1393
جدول 2-5 . آدرس و تلفن دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان
جدول 3-5 . تعداد دانشكده هاي تابعه به تفكيك تعداد اعضاي هيأت علمي،دانشجو در سال 1393
جدول 4-5 . توزيع فراواني دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي لرستان به تفكيك تعداد رشته و مقطع تحصيلي در سال 94-93
جدول 5-5 . توزيع فراواني كلاس هاي درسي دانشگاه علوم پزشكي لرستان براساس ظرفيت در سال 1393
جدول 6-5 . مساحت فضاهای آموزشی( كلاس ها) به تفکیک دانشکده در سال 1393
جدول 7-5 . توزيع فراواني دانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك مقطع و رشته تحصيلي درسال تحصيلی 94-1393
جدول8-5 . تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل دانشگاه علوم پزشكي به تفكيك بومي و غير بومي - مقطع در سال1393
جدول 9-5 . توزيع فراواني دانشجويان مقاطع تحصيلي به تفكيك جنسيت و مقطع ورودی سال تحصيلي 94-1393
جدول 10-5 . توزيع فراواني دانشجويان انتقالي از دانشگاههاي ديگر(ورودی) به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي 94-
جدول 11-5 . توزيع فراواني دانشجويان تحصیلات تکمیلی به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي 94-1393
جدول12-5 . توزيع فراواني دانشجويان ورودي جديد به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي 94-1393
جدول 13-5 . توزيع فراواني دانشجويان میهمان به دانشگاههای دیگر(خروجی)، به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي
جدول14-5 . توزيع فراواني دانشجويان ميهمان از دانشگاههای دیگر (ورودی)، به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي 94-
جدول 15-5 . توزيع فراواني دانشجويان فارغ التحصيل به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي 94-1393
جدول 16-5 . توزيع فراواني رشته هاي داير به تفكيك مقطع تحصيلي در سال تحصيلي 94 -1393
جدول 17-5 . توزيع فراواني کامپیوترواحدسمعی بصری ، شبكه داخلي فعال ، امكان استفاده از اينترنت در دانشکده ها در سال
جدول 18-5 .توزیع فراوانی اعضائ هیئت علمی به تفکیک نوع مدرک تحصیلی سال 1393
جدول 19-5 . توزیع فراوانی اعضا ي هیئت علمی خارج شده از سیستم به تفکیک جنسیت در سال 1393
جدول20-5 . توزیع فراوانی پزشکان فوق تخصص و متخصص عضو هیئت علمی به تفکیک رشته تحصیلی در سال1393
جدول21 -5. تعداد اعضاي هيأت علمي شاغل در دانشگاه علوم پزشکی لرستان به تفكيك درجه علمي و رابطه استخدامي در سال 1393
جدول22-5 . تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي در پايان سال 1393
جدول 23-5 . توزیع فراوانی اعضاي هیئت علمی به تفکیک محل خدمت و مدرک تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان در
جدول24-5 . توزیع فراوانی اعضا ي هیئت علمی به تفکیک گروه های سنی و جنسی در پایان1393
جدول 25-5 . برنامه های آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1393
جدول26-5 . توزیع فراوانی کارگاه های آموزشی برگزار شده برای اعضای هیئت علمی در سال تحصیلی1393
نمودار 1-5. تعداد رشته هاي تحصيلي دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال تحصيلي94-1393
نمودار 2-5. توزيع فراواني كلاس هاي درسي براساس ظرفيت به تفكيك دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در
نمودار 3-5. تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك رشته تحصيلي در سال تحصيلي94-1393
نمودار 4-5. تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك مقطع تحصيلي در سال تحصيلي 94-1393
نمودار 5-5. تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل دانشگاه علوم پزشكي به تفكيك بومي و غير بومي در سال94-1393
نمودار 6-5. توزيع فراواني دانشجويان مقاطع تحصيلي در نيمسال اول به تفكيك جنسيت و مقطع ورودی سال تحصيلي 94-1393
نمودار 7-5. توزيع فراواني دانشجويان مقاطع تحصيلي در نيمسال دوم به تفكيك جنسيت و مقطع ورودی سال تحصيلي 94-
نمودار 8-5. توزيع فراواني دانشجويان ورودي جديد در نيمسال اول به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي 94-1393
نمودار 9-5.توزيع فراواني دانشجويان ورودي جديددر نيمسال دوم به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي 94-1393
نمودار 10-5. توزيع فراواني دانشجويان فارغ التحصيل به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي 94-1393
نمودار 11-5. توزيع فراواني دانشجويان فارغ التحصيل به تفكيك جنسيت در سال تحصيلي 94-1393
نمودار 12-5.توزیع فراوانی اعضائ هیئت علمی به تفکیک نوع مدرک تحصیلی در سال 1393
نمودار 13-5. تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه به تفكيك جنسيت و مرتبه علمي در پايان سال 1393
نمودار 14-5. تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه به تفكيك جنسيت در پايان سال 1393
نمودار 15-5. توزیع فراوانی اعضاي هیئت علمی به تفکیک محل خدمت ومدرک تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان
نمودار 16-5. توزیع فراوانی اعضاي هیئت علمی به تفکیک گروه های سنی وجنسیت در سال1393