معاونت تحقیقات و فناوری

جدول 1-6 . اهم شاخص‌های معاونت تحقیقات و فناوری در سال 1393
جدول 2-6 . گزيده شاخص‌هاي معاونت در سال1393
جدول 3-6 . مشخصات مجلات فعال علمی پژوهشی و منتشره توسط دانشگاه
جدول 4-6 . تعداد اعضاي شورای پژوهشی درسال93 به تفکیک رتبه علمی
جدول 5-6 . اسامی و مشخصات اعضای شورای پژوهشی دانشگاه در سال 1393
جدول 6-6 . توزیع فراوانی اعضای شورای پژوهشی در سال 93 به تفکیک رتبه علمی
جدول 7-6 . عملکرد کمیته اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی در سال1393
جدول 8-6 . اسامی اعضاء کمیته اخلاق در سال 1393
جدول 9-6 . اسامی اعضاءهيأت علمی شرکت‌کننده در کنگره‌های خارج از کشور با ارائه مقاله در شش ماهه اوّل سال1393
جدول10-6 . اسامی اعضاي هيأت علمی شرکت‌کننده در کنگره‌های خارج از کشور با ارائه مقاله در شش ماه دوم سال93
جدول 11-6 . توزيع فراوانی وضعيت مقالات منتشر شده در مجلات علمی پژوهشی (به تفکيک مجلات داخلی و خارجی)
جدول 12-6 . توزیع فراوانی مقالات ارائه شده در همایش‌های داخلی و خارجی در سال 1393
جدول 13-6 . نسبت مقالات چاپ شده اعضای هیأت علمی داخلی به کل مقالات چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی در سال 1393
جدول 14-6 . توزیع فراوانی اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی به تفکیک مقطع
جدول 15-6 . توزیع فراوانی اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی به تفكيك فعال و غيرفعال
جدول 16-6 . خدمات پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
جدول 17-6 . لیست تورهای علمی برگزارشده توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 93
جدول18-6 . مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در سال 93
جدول 19-6 . لیست کارگاه‌هایبرگزارشده توسطکمیته تحقیقاتدانشجوییدانشگاه علومپزشکی لرستان
جدول 20-6 . فهرست کتب تألیف یا ترجمهدانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در سال 1393
جدول 21-6 . پایان‌نامه‌های ارائه شده در سال 93
جدول 22-6 . فعالیت‌های‌ کتابخانه مرکزی در سال93
جدول23-6 . بخش نشریات
جدول24-6 . بخش پایگاه اطلاع‌رسانی الکترونیکی
جدول 25-6 . بخش سفارشات
جدول 26-6 . مشخصات کتابخانه‌ها
جدول27-6 . میزان عملکردکتابخانه‌هادر سال 93
جدول28-6 . توزیع فراوانی کارکنان کتابخانه‌ها به تفکیک میزان تحصیلات و رشته تحصیلی در سال 93
جدول29-6 . توزیع فراوانی عناوین کتب کتابخانه‌ها در سال 93
جدول30-6 . توزیع فراوانی منابع موجود در کتابخانه‌ها در سال 93
جدول 31-6 . عملکرد کتابخانه‌ها در سال 93
ادامه جدول 31-6 . عملکرد کتابخانه‌ها در سال93
جدول32-6 . توزیع فراوانی مجموعه نشریات موجود در كتابخانه‌هاي دانشگاه در سال 93
جدول 33-6 . طرح‌های مصوب شورای پژوهشی سال1393
جدول 34-6 . مجموع طرح‌های سال 1392
جدول 35-6 . شاخص‌هاي مركز تحقيقات داروهاي گياهي رازي
جدول 36-6 . تعداد اعضاء شورای پژوهشی مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی به تفکیک رتبه علمی در سال 93
جدول 37-6 . اسامی و مشخصات اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی در سال 93
جدول 38-6 . اهم شاخص‌های مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی
جدول 39-6 . اعتبار مراکز تحقیقاتی (اعم از مستقل یا وابسته)پژوهشگاه‌ها به تفکیک مرکز و وضعیت طرح‌های تحقیقاتی و تعداد مقالات چاپ شده و چگونگی استفاده از نتایج طرح‌ها
نمودار 1-6. توزيع فراوانی اعضای شورای پژوهشی در سال93 به تفکيک رتبه علمی
نمودار 2-6. نسبت مقالات چاپ شده اعضای هیأت علمی داخلی به کل مقالات چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی در سال 1393
نمودار 3-6. توزیع فراوانی اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی
نمودار 4-6. توزیع فراوانی اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی به تفکیک فعال و غيرفعال