معاونت توسعه مديريت و منابع

جدول 1-7 . اهم شاخص‌های معاونت توسعه مديريت و منابع در سال 1393
جدول 2-7 . تعداد پست‌هاي مصوب و اشغال شده در سال 1393
جدول 3-7 . توزيع فراواني پست‌هاي مصوب و بلاتصدي به تفكيك واحدها در سال 1393
جدول 4-7 . توزيع فراواني اعضاي غيرهيأت علمي به تفكيك جنسيت، مدرك تحصيليو نوع استخدام در سال 1393
جدول 5-7 . تعداد نیروی انسانی غیر عضو هیئت علمی دانشگاه به تفكيك نوع استخدام و مرتبه علمي در سال 1393
جدول 6-7 . برگزاري دوره آموزشي ويژه مديران در سال 1393
جدول 7-7 . تشکیل کلاس ICDL کارکنان در سطح دانشگاه در سال 1393
جدول 8-7 . برگزاری کلاس‌های توجیهی بدو خدمت در سطح دانشگاه در سال 1393
جدول 9-7 . برگزاری دوره‌های عمومی در سال 1393
جدول 10-7 . دوره‌های تخصصی رشته‌های مختلف در سال 1393
جدول 11-7 . جمع كل ساعات آموزش داده شده به كل پرسنل شاغل در دانشگاه علوم پزشكي لرستان براساس نفر ساعت به تفكيك نوع دوره‌ها در سال 1393
جدول12-7 . لیست پروژه‌های عمرانی افتتاح شده (بهره‌برداری شده) دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1393
جدول 13-7 . آمار کلی پروژه‌های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در سال 1393
جدول 14-7 . پروژه‌های عمرانی در دست اقدام به تفکیک نوع بودجه دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1393
جدول 15-7 . خلاصه آمار و عناوین پروژه‌های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال1393
جدول 16-7 . آمار نيروهاي خروجي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال 1393 به تفكيك نحوه خروج از خدمت
نمودار 1-7. تعداد پست‌هاي اشغال شده و بلا تصدي در سال 1393
نمودار 2-7. توزيع فراواني پست‌هاي مصوب و بلا تصدي استان به تفكيك واحدها در سال 1393
نمودار 3-7. مقايسه توزيع فراواني اعضاي غيرهيأت علمي به تفكيك جنسيت و نوع استخدام در سال 1393
نمودار 4-7. مقايسه توزيع فراواني اعضاي غيرهيأت علمي به تفكيك جنسيت در سال 1393
نمودار 5-7. مقايسه توزيع فراواني اعضاي غيرهيأت علمي به تفكيك جنسيت و مدرك تحصيلي در سال 1393
نمودار 6-7. توزيع فراواني نيروي انساني شاغل در دانشگاه به تفكيك مرتبه علمي در سال 1393
نمودار 7-7. نيروهاي خروجي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال 1393 به تفكيك نحوه خروج از خدمت