جدول 1-3- اهم شاخص هاي معاونت آموزشي در سال 1394
جدول 2-3- آدرس و تلفن دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان
جدول 3-3- تعداد دانشكده هاي تابعه به تفكيك تعداد اعضاي هيأت علمي،دانشجو در سال 1394
جدول 4-3- توزيع فراواني دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي لرستان به تفكيك تعداد رشته و مقطع تحصيلي در سال 95-94
نمودار1-3- تعداد رشته هاي تحصيلي دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال تحصيلي95-1394
جدول 5-3- توزيع فراواني كلاس هاي درسي دانشگاه علوم پزشكي لرستان براساس ظرفيت در سال 1394
نمودار2-3- توزيع فراواني كلاس هاي درسي براساس ظرفيت به تفكيك دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال94
جدول 6-3 - مساحت فضاهای آموزشی( كلاس ها) به تفکیک دانشکده در سال 1394
جدول 7-3-توزيع فراواني دانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك مقطع و رشته تحصيلي درسال تحصيلی 95-1394
نمودار3-3- تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك رشته تحصيلي در سال تحصيلي95-1394
نمودار4-3- تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك مقطع تحصيلي در سال تحصيلي 95-1394
جدول8-3-تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل دانشگاه علوم پزشكي به تفكيك بومي و غير بومي - مقطع در سال1394
نمودار5-3-تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل دانشگاه علوم پزشكي به تفكيك بومي و غير بومي در سال95-1394
جدول 9-3- توزيع فراواني دانشجويان مقاطع تحصيلي به تفكيك جنسيت و مقطع ورودی سال تحصيلي 95-1394
نمودار6-3-توزيع فراواني دانشجويان مقاطع تحصيلي در نيمسال اول به تفكيك جنسيت و مقطع ورودی سال تحصيلي 95-1394
نمودار7-3-توزيع فراواني دانشجويان مقاطع تحصيلي در نيمسال دوم به تفكيك جنسيت و مقطع ورودی سال تحصيلي 95-1394
جدول 10-3 - توزيع فراواني دانشجويان انتقالي از دانشگاههاي ديگر(ورودی) به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي 95-1394
جدول 11-3- توزيع فراواني دانشجويان تحصیلات تکمیلی به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي 95-1394
جدول12-3- توزيع فراواني دانشجويان ورودي جديد به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي 94-1393
نمودار8-3-توزيع فراواني دانشجويان ورودي جديد در نيمسال اول به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي 95-1394
نمودار9-3-توزيع فراواني دانشجويان ورودي جديددر نيمسال دوم به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي 95-1394
جدول 13-3- توزيع فراواني دانشجويان میهمان به دانشگاههای دیگر(خروجی)، به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي 95-1394
جدول14-3- توزيع فراواني دانشجويان ميهمان از دانشگاههای دیگر (ورودی)، به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي 95-1394
جدول 15-3-توزيع فراواني دانشجويان فارغ التحصيل به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي 95-1394
نمودار10-3-توزيع فراواني دانشجويان فارغ التحصيل به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي 95-1394
نمودار11-3-توزيع فراواني دانشجويان فارغ التحصيل به تفكيك جنسيت در سال تحصيلي 95-1394
جدول 16-3- توزيع فراواني رشته هاي داير به تفكيك مقطع تحصيلي در سال تحصيلي 95 -1394
جدول 17-3- توزيع فراواني کامپیوترواحدسمعی بصری ، شبكه داخلي فعال ، امكان استفاده از اينترنت در دانشکده ها در سال 1394
جدول 18-3- توزیع فراوانی اعضائ هیئت علمی به تفکیک نوع مدرک تحصیلی سال 1394
نمودار11-3-توزیع فراوانی اعضائ هیئت علمی به تفکیک نوع مدرک تحصیلی در سال 1394
جدول 19-3-توزیع فراوانی اعضا ي هیئت علمی خارج شده از سیستم به تفکیک جنسیت در سال 1394
جدول20-3- توزیع فراوانی پزشکان فوق تخصص و متخصص عضو هیئت علمی به تفکیک رشته تحصیلی در سال1394
جدول21 -3- تعداد اعضاي هيأت علمي شاغل در دانشگاه علوم پزشکی لرستان به تفكيك درجه علمي و رابطه استخدامي در سال 1394
جدول22-3- تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي در پايان سال 1394
نمودار12-3- تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه به تفكيك جنسيت و مرتبه علمي در پايان سال 1394
نمودار13-3- تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه به تفكيك جنسيت در پايان سال 1394
جدول 23-3 - توزیع فراوانی اعضاي هیئت علمی به تفکیک محل خدمت و مدرک تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1394
نمودار14-3- توزیع فراوانی اعضاي هیئت علمی به تفکیک محل خدمت ومدرک تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال1394
جدول24-3- توزیع فراوانی اعضا ي هیئت علمی به تفکیک گروه های سنی و جنسیت در پایان1394
نمودار15-3- توزیع فراوانی اعضاي هیئت علمی به تفکیک گروه های سنی وجنسیت در سال1394
جدول 25-3- برنامه های آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1394
جدول26-3- توزیع فراوانی کارگاه های آموزشی برگزار شده برای اعضاء هیئت علمی در سال تحصیلی1394