جدول 1-2. شاخص های مهم معاونت غذا  و دارو در سا ل 1394

جدول 2-2. تعداد داروخانه‌هاي استان به تفكيك مالكيت و شهرستان در سال1394

نمودار 1-2. تعداد داروخانه‌هاي استان به تفكيك  شهرستان در سال 1394

جدول 3-2. تعداد داروخانه‌هاي تحت نظارت معاونت غذا و دارو  به تفكيك مالكيت در سال‌هاي 94-1383

جدول4-2. تعداد داروخانه‌هاي تحت نظارت معاونت غذا و دارو  به تفكيك نحوه اداره و زمان كار در سال‌هاي 94-1383

جدول 5-2. آمار كلي پايش و نظارت بر داروخانه‌ها در سال 1394

جدول 6-2. نسبت داروخانه‌های فعال به کل داروخانه‌های مورد نیاز سال 1394

جدول 7-2. آمار كلي پايش و نظارت بر داروخانه‌ها در  شهرستان‌ها در سال 1394

نمودار 2-2. تعداد  پايش و نظارت بر داروخانه‌ها در  شهرستان‌ها در سال 1394

جدول 8-2. تعداد  واحدهاي توزیع‌کننده دارو تحت پوشش معاونت غذا و دارو در سال 1394

جدول 9-2. تعداد بازدید از مراکز توزیع‌کننده‌های دارو در سطح استان 1394

جدول 10-2. آمار واحد تجویز منطقی دارو در سال 1394

جدول 11-2. آمارفعاليت‌هاي اداره نظارت بر مواد اعتياد آور در سال 1394

جدول 12-2. تعداد واحدهاي تحت پوشش اداره مواد مخدر در سال 1394

نمودار 3-2. تعداد واحدهاي تحت پوشش اداره مواد مخدر در سال 1394

جدول 13-2. تعداد  واحدهای تحت پوشش بیمه روستایی استان سال 1394

جدول 14-2. تعداد بازید از مراکز بهداشتی درمانی بیمه روستایی- ‌سال 1394

جدول 15-2. آمار كلي فعاليت‌هاي امور داروخانه‌ها (‌سال 1394)

جدول 16-2. آمار مواد فاسد و امحاء شده (دارو) : ‌سال 1394

جدول 17-2. آمار کلی فعالیت‌های اداره نظارت بر امور دارو   واحد قاچاق کالا ( عطاری‌ها، باشگاه‌های بدنسازی) در سال1394

جدول 18-2. آمار واحدهاي تحت پوشش ستاد مبارزه با تجویز و مصرف داروهای قاچاق در سال 1394

جدول 19-2. آمار بازديد از مراكز تحت پوشش اداره مواد مخدر در سال 1394

جدول 20-2. آمار کلی اداره مساعدت دارویی

جدول 21-2. تعداد واحدهای تولیدی استان برحسب وضعیت فعالیت و به تفکیک شهرستان‌ها در سال1394

نمودار 4-2. تعداد واحدهای تولیدی استان برحسب وضعیت فعالیت و نوع واحد در سال 1394

جدول 22-2. آمار فعاليت غنی‌سازی آرد با آهن و اسید فولیک در سال1394

جدول 23-2.تعداد موارد کالاهای قاچاق و شکایات

جدول 24-2. اطلاعات کمیته‌های برگزار شده در  سال 1394

جدول 25-2. عملکرد واحد صدور پروانه‌ها در  سال 1394

جدول 26-2. عملكرد حوزه نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي در  سال 1394

نمودار5-2. تعداد بازرسي انجام شده و تعداد اقلام نمونه‌برداري شده حوزه نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي در سال1394

نمودار6-2. تعداد موارد تعطیلی و پلمپ خط تولیدو معرفی به مراجع قضایی عملكرد حوزه نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي در  سال 1394

جدول 27-2. مقایسه موارد معدومی، توقیفی، نمونه‌برداری و پروانه ساخت

جدول 28-2. تعداد نمونه‌های ارسالی از اداره نظارت، مراکز  بهداشت و سایر ارگان‌ها در سال 1394

نمودار 7-2. تعداد نمونه‌های ارسالی از اداره نظارت، مراکز بهداشت و سایر ارگان‌ها در سال 1394

جدول 29-2. تعداد نمونه‌های ارسالی به بخش‌های مختلف آزمایشگاه در سال 1394

نمودار 8-2. مقايسه  تعداد نمونه‌های ارسالی  با تعداد نمونه‌هاي قابل قبول  به تفكيك  بخش‌های مختلف آزمایشگاه در سال 1394

جدول 30-2. تعداد نمونه‌های ارسالی از مراکز بهداشت (واحد بهداشت محیط) به تفکیک شهرستان‌ها در سال 1394

نمودار 9-2. توزيع نسبي درصد قابل قبول نمونه‌هاي ارسالي از مراكز بهداشت (واحد بهداشت محیط)  به تفكيك شهرستان‌ها  در سال 1394

جدول 31-2. تعداد نمونه های ارسالی از مراکز بهداشت (واحد غذا و دارو) به تفکیک شهرستان‌ها در سال 1394

نمودار 10-2. توزيع نسبي درصد قابل قبول نمونه‌هاي ارسالي از مراكز بهداشت (واحد غذا و دارو) به تفكيك شهرستان‌ها  در سال 1394

جدول 32-2. تعداد نمونه‌های ارسالی به بخش‌های مختلف آزمایشگاه به تفکیک سطح تولید و عرضه در سال 1394

نمودار 11-2. تعداد نمونه‌های ارسالی به بخش‌های مختلف آزمایشگاه به تفکیک سطح تولید و عرضه در سال 1394

جدول 33-2. طرح‌های ملی مشترک با اداره کل آزمایشگاه‌ها در سال 1394

جدول 34-2. بازدید و درجه‌بندی آزمایشگاه‌های واحدهای تولیدی استان در سال 1394

 نمودار 12-2. درجه‌بندی آزمایشگاه‌های واحدهای تولیدی استان در سال 1394

نمودار 13-2. درجه‌بندی آزمایشگاه‌های واحد‌های تولیدی غذایی استان در سال 1394

نمودار 14-2. درجه‌بندی آزمایشگاه‌های واحد‌های تولیدی آرایشی بهداشتی استان در سال 1394

نمودار15-2. درجه‌بندی آزمایشگاه‌های واحدهای تولیدی ظروف و بسته‌بندی استان در سال 1394

نمودار16-2. درجه‌بندی آزمایشگاه‌های واحد‌های تولیدی متفرقه استان در سال 1394