جدول1-6. جمعيتي شهر و روستا بر اساس سرشماري سال 1394

نمودار1-6.جمعيت استان لرستان براساس سرشماري سال1394

نمودار2-6- جمعيت استان لرستان براساس سرشماري سال 1394به تفکیک شهری وروستایی

جدول 2-6-وضعيت  واحدهاي  بهداشتي  درماني در آبانماه سال  1394     استان  لرستان

نمودار 3-6. وضعيت مراکز بهداشتي، درماني فعال به تفکیک شهری و روستایی در سال1393

نمودار4-6. تعداد خانه‌های بهداشت فعال به تفکیک شهرستان در سال 1393

نمودار5-6. تعداد پایگاه‌های بهداشت فعال به تفکیک شهرستان در سال 1393

جدول 3-6-مراکز بهداشتی درمانی شهری / مراکز خدمات جامع سلامت در شهر و حاشیه

جدول 4-6-وضعیت خانه هاي بهداشت به تفکیک شهرستان

جدول 5-6-تعداد مراکز مجری برنامه پزشک خانواده ،بيتوته و شبانه روزی استان لرستان ،  سال های 93 و 94

جدول 6-6-وضعیت جمعيت تحت پوشش برنامه پزشک خانواده  و مشمول سرانه استان،  سال های 93و94

جدول 7-6- اهم ترین فعالیتهای  گروه سلامت روانی اجتماعی

جدول 8-6-شاخص میزان کل بیماران تحت مراقبت ودرمان در هزار نفر جمعیت  ( سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد )

نمودار  6-6- شاخص میزان کل بیماران تحت مراقبت ودرمان در هزار نفر جمعیت  ( سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد )

جدول 9-6- شاخص میزان بیماران  شناسایی شده در هزار نفر جمعیت ( سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد )

نمودار  7-6- شاخص میزان بیماران  شناسایی شده در هزار نفر جمعیت ( سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد )

جدول10-6- تعداد زوج‌ها‌ی ناقل / مشکوک نهای به تفكيك شهرستان تا پايان سال 1394

نمودار8- 6-تعداد زوج‌ها‌ی ناقل/ مشکوک نهایی به تفكيك شهرستان تا پايان سال 1394

جدول11 -6- تعداد بيماران تالاسمي ماژور به تفكيك شهرستان محل تولد در سال 1394

نمودار9-6. تعداد بيماران تالاسمي ماژور به تفكيك شهرستان محل تولد درسال  1394

جدول12- 6- انجام غربالگری فنیل کتونوری

جدول 13-  6-تعداد بيماران فنيل كتونوري به تفكيك شهرستان محل تولد در سال 1394

نمودار 10-  6-تعداد بيماران فنيل كتونوري به تفكيك شهرستان محل تولد در سال 1394

جدول 14-6-مقایسه شاخص‌های برنامه فشارخون بالا در استان در سال 89-94

جدول 15-6-شیوع دیابت و درصد بیماران دیابتی مراقبت‌شده توسط پزشک در استان به تفکیک شهرستان در سال 1394

جدول16-6. درصد پوشش غربالگري كم‌كاري تيروئيد نوزادان به تفکیک سال‌های 1388-1394 در استان

جدول17-6. درصد پوشش غربالگري كم‌كاري تيروئيد نوزادان به تفکیک سال‌های 1388-1394 در استان

جدول18-6- مقايسه شاخص‌هاي برنامه غربالگري كم‌كاري تيروئيد نوزادان 91 تا 94 به تفكيك شهرستان

جدول19-6-پوشش واكسيناسيون  به تفكيك مناطق شهري ، روستايي وتحت پوشش تيم سيار استان لرستان درسال 94

جدول 20-6-موارد گزارش شده بيماري سل به تفكيك نوع بيماري در استان لرستان درسال 94

جدول21-6-  نتايج درمان  بيماران مبتلا به سل ريوي گستره خلط مثبت استان لرستان در سال 94

جدول 22-6-داده هاي آزمايشگاهي برنامه مراقبت سل استان لرستان درسال 94

جدول 23-6-توزيع سني بيماران مبتلا به سل گزارش شده استان لرستان به تفكيك جنس درسال 94

نمودار11-6- ميزان بروز سل به تفكيك شهرستان درسال 94

نمودار12-6-درصد پوشش غربالگري  HIV دربيماران مبتلابه سل شناسايي شده به تفكيك شهرستان درسال 94

نمودار 13-6-تعداد گستره خلط تهيه شده به تفكيك شهرستان درسال 94

جدول24-6- موارد گزارش شده بيماريهاي قابل انتقال از راه آب و غذا دراستان لرستان درسال 94

نمودار 14-6- تعداد موارد گزارش شده اسهال به تفكيك شهرستان درسال 94

نمودار15-6-تعداد نمونه تهيه شده از بيماران مبتلا به اسهال به تفكيك شهرستان درسال 94

جدول25-6- مواردگزارش شده بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن در استان لرستان در سال 94

جدول 26-6-  شاخصهاي كاركردي فلج شل حاد ( AFP ) در استان لرستان درسال 94

جدول 27-6-تشخيصهاي نهايي مواردفلج شل حاد شناسايي شده دراستان لرستان درسال 94

جدول28-6- تشخيصهاي پيامدهاي ناخواسته ايمنسازي شناسايي شده دراستان لرستان درسال 94

جدول 29-6-فعاليتهاي مهم برنامه ايمنسازي و بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن در سال 94

نمودار16-6-تعداد موارد گزارش شده فلج شل حاد به تفكيك شهرستان درسال 94

نمودار 17-6-تعداد موارد گزارش شده بیماری بثوری تبدار به تفكيك شهرستان درسال 94

نمودار 18-6-تعداد موارد گزارش شده پيامدهاي ناخواسته ايمنسازي به تفكيك شهرستان درسال 94

جدول30-6-وضعيت خدمات مشاوره وكاهش آسيب  دراستان لرستان در سال94

جدول 31-6- وضعيت راه انتقال مواردابتلا به HIV دراستان لرستان تاپايان سال 94

نمودار 19-6- درصد فراواني شغل افراد HIV مثبت شناسايي شده دراستان  تاپايان سال 94

نمودار 20-6- درصد فراواني وضعيت تاهل افراد HIV مثبت شناسايي شده دراستان  تاپايان سال 94

جدول 32-6- فعاليتهاي مهم برنامه كنترل HIV /ايدز دراستان درسال 94

جدول 33-6- موارد گزارش شده بيماريهاي قابل انتقال بين حيوان وانسان  در استان لرستان در سال 94

نمودار 21-6-  تعداد موارد تب مالت گزارش شده به تفكيك شهرستان در سال 94

نمودار 22-6- تعداد موارد حيوان گزيدگي گزارش شده به تفكيك شهرستان در سال 94

نمودار 23-6- تعداد موارد اتلاف حيوانات زيانكار گزارش شده به تفكيك شهرستان در سال 94

نمودار 24-6-تعداد موارد سا لك گزارش شده به تفكيك شهرستان  درسال 94

جدول34-6-مواردگزارش شده بيماري آنفلوانزا در استان لرستان در سال 94

نمودار 25-6- تعداد موارد شبه آنفلوانزاي گزارش شده به تفكيك شهرستان درسال 94

نمودار 26-6- تعداد نمونه تهيه شده از بيماران شبه آنفلوانزا به تفكيك شهرستان درسال  94

جدول35-6-فعاليتهاي مهم برنامه كنترل آنفلوانزاي استان درسال 94

جدول 36-6- مواردگزارش شده بيماري مننژيت در استان لرستان در سال 94

جدول 37-6- موارد گزارش شده عفونتهاي بيمارستاني در استان لرستان درسال 94

نمودار 27-6- ميزان بروزعفونتهاي بيمارستاني به تفكيك مراكز درماني استان در سال 94

جدول38-6-مواردگزارش شده عفونتهاي آميزشي در استان لرستان درسال 94

جدول 39-6. خدمات ارائه شده واحدهای بهداشت دهان و دندان استان از سال 91 لغایت94

نمودار28-6. مقایسه تعداد کشیدن دندان در سال‌های  91 ،92،93 و 94

نمودار29-6. مقایسه تعداد ترمیم دندان در سال‌های  91 ،92،93 و 94

نمودار30-6. مقایسه تعداد جرم‌گیری و بروساژ دندان‌ها در سال‌های  91 ،92،93 و 94

نمودار31-6. مقایسه تعداد فلورایدتراپی در سال‌های  91 ،92،93 و 94

نمودار32-6. مقایسه تعداد فيشورسيلانت‌تراپی در سال‌های  91 ،92،93 و 94

جدول 40-6. خدمات ارائه شده واحدهای بهداشت دهان و دندان به گروه‌های هدف از سال 91 لغایت 94

جدول 41-6. شاخص‌هاي گروه بهداشت دهان و دندان استان به تفكيك گروه‌هاي هدف و سال

نمودار33-6. مقایسه تعداد خدمات دهان و دندان ارائه شده به کودكان زیر 6 سال در سال‌های  91 ،92 و 93

نمودار34-6- مقایسه تعداد خدمات دهان و دندان ارائه شده به كودكان12-6 سال در سال‌های  91 ،92 و 93

نمودار35-6. مقایسه تعداد خدمات دهان و دندان ارائه شده به مادران باردار در سال‌های 91 ،92 و 93

جدول 42-6. اهم فعاليتهاي واحد بهداشت دهان و دندان

جدول 43- 6-تعداد مراجعين به آزمايشگاههاي بهداشتي استان براساس نوع بيمه درسال94

جدول44-6- تعدادآزمايشات انجام شده درآزمايشگاههاي بهداشتي استان به تفكيك نوع آزمايش درسال94

جدول45- 6-آزمايشات انجام شده بيماريهايتحت مراقبت واگيردرآزمايشگاههاي بهداشتي استان  به تفكيك شهرستاندرسال 94

جدول46-  6-پوشش آزمايشگاهي برنامه غربالگري نوزادان در سال94

جدول47-6- فعالیت های عمده بهداشت محیط در زمینه بازدید از مکان های تهیه و توزیع و نگهداری مواد غذایی در پایان سال1394

جدول 48-6- عملکرد واحد بهداشت محیط استان لرستان در سالهاي93 و 94

جدول49-6-وضعيت بهداشت محيط استان  لرستان درسال 1394

جدول 50-6- وضعيت بهداشت محيط در جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سالهاي 92، 93 و 94

جدول 51-6- عملكرد نوشتاري گروه  بهداشت محيط در سال 1394

نمودار36-6- درصد دسترسی خانوارهای روستایی به آب آشامیدنی سالم

نمودار37-6- درصد خانوارهای روستایی دارای توالت بهداشتی

نمودار38-6-درصد خانوارهای روستایی که زباله را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند

نمودار39-6- درصد اماکن عمومی دارای معیار بهداشتی و بهسازی مناطق شهری

نمودار40-6- درصد اماکن عمومی دارای معیار بهداشتی و بهسازی مناطق روستایی

نمودار41-6- درصد مراکز تهیه و توزیع مواد خوراکی و بهداشتی دارای معیار بهداشتی و بهسازی مناطق شهری

نمودار42-6- درصد مراکز تهیه و توزیع مواد خوراکی و بهداشتی دارای معیار بهداشتی و بهسازی مناطق روستایی

نمودار43-6- درصد مراکز بهداشتی درمانی شهری که از نظر بهداشت محیط دارای شرایط مطلوب هستند

نمودار44-6- درصد مراکز بهداشتی درمانی روستایی که از نظر بهداشت محیط دارای شرایط مطلوب هستند

نمودار45-6- درصد نمونه های آب آشامیدنی شهری که از نظر آزمایشهای باکتریولوژیکی مطلوب شناخته شده است

نمودار46-6- درصد نمونه های آب آشامیدنی روستایی که از نظر آزمایشهای باکتریولوژیکی مطلوب شناخته شده است

جدول52-6- مرگ زودرس ناشی از بیماری های غیر واگیر( دیابت ، قلبی عروقی ، سرطان ، بیماری های تنفسی مزمن ) در افراد 70-30 سال استان لرستان سال 1394

نمودار 47-6- درصد شاخص های مرگ زودرس ناشی از بیماری های غیر واگیردر افراد 70-30 سال  استان لرستان سال 1394

جدول53-6. تعداد مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی و زایمان برحسب سن مادر و علت مرگ در سال1394

جدول54-6. مرگ‌و‌مير مادران در اثر عوارض حاملگي و زايمان (شهر و روستا) سال‌هاي 1394-1390

جدول 55-6. علت مرگ در کودکان کم‌تر از پنج سال بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1394

جدول56-6. ميزان مرگ كودكان در هزار تولد زنده بر اساس زيج حياتي روستايي سال‌هاي 94-1390

نمودار48-6. ميزان مرگ كودكان در هزار تولد زنده بر اساس زيج حياتي روستايي سال‌هاي94-1390

جدول  57-6. شاخص‌های استاني و كشوري برنامه بهداشت باروري بر اساس اطلاعات زيج حياتي

جدول58-6. استفاده از نمک یددار بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1392

جدول59-6. توانمندسازي نيروهاي واحد بهداشت خانواده در سال 1394

جدول60-6. آموزش عموم توسط واحد بهداشت خانواده در سال 1394

جدول61-6. برگزاري كميته‌هاي بهداشت خانواده در سال 1394

جدول62-6. پايش و نظارت واحد بهداشت خانواده در سال 1394

جدول63-6. ساير فعاليت‌هاي انجام شده در واحد بهداشت خانواده در سال 1394

جدول 64-6. درصد پوشش مراقبت بهداشتي دانش‌آموزان مقاطع مختلف در استان لرستان

جدول65-6.  تعداد مدارس واجد امتياز 5 ستاره از بين مدارس مروج سلامت

جدول66-6-مهمترين شاخصهاي بهداشت حرفه ایطي سالهاي 1391لغايت 1394 به درصد

جدول 67-6-مهمترین فعالیتهای گروه بهداشت حرفه ای درسال 1394

جدول 68-6-ادامه مهمترین فعالیتهای گروه بهداشت حرفه ای درسال 1394

جدول 69-6- ادامه مهمترین فعالیتهای گروه بهداشت حرفه ای درسال 1394

جدول 70-6- ادامه مهمترین فعالیتهای گروه بهداشت حرفه ای درسال 1394

جدول 71-6- ادامه مهمترین فعالیتهای گروه بهداشت حرفه ای درسال 1394

جدول72-6-  آمارعملکردبیرخانه بررسی بازنشستگی پیش ازموعددرمشاغل سخت وزیان آور(کمیته هاي بدوی و تجدید نظر)سال94

جدول 73-6-مقایسه شاخصهای بهداشت حرفه ای استان(1) طي سالهاي 91تا94  

جدول 74-6-مقایسه شاخصهای بهداشت حرفه ای استان(2) درسال94

جدول 75-6-مقایسه شاخصهای بهداشت حرفه ای استان(3)در سال94

جدول 76-6-تعدادكارگاههاي تحت پوشش استان(6)درسال94

جدول 77-6-  تعدادشاغلين تحت پوشش استان درسال94

نمودار49-6- تعدادكارگاههاي تحت پوشش استان درسال94

نمودار50-6- تعدادشاغلين تحت پوشش استان درسال94