جدول 1-5. اهم شاخص‌های معاونت توسعه مديريت و منابع در سال 1394

جدول 2-5. تعداد پست‌هاي مصوب و اشغال شده در سال  1394

نمودار1-5. تعداد پست‌هاي اشغال شده و بلا تصدي  در سال 1394

جدول 3-5. توزيع فراواني پست‌هاي مصوب و بلاتصدي به تفكيك واحدها در سال 1394

نمودار 2-5. توزيع فراواني پست‌هاي مصوب و بلا تصدي استان  به تفكيك واحدها در سال 1394

جدول 4-5.  توزيع فراواني اعضاي غيرهيأت علمي به تفكيك جنسيت، مدرك تحصيلي و نوع استخدام در سال 1394

نمودار3-5. مقايسه توزيع فراواني اعضاي غيرهيأت علمي به تفكيك جنسيت و نوع استخدام در سال 1394

نمودار4-5. مقايسه توزيع فراواني اعضاي غيرهيأت علمي به تفكيك جنسيت  در سال 1394

نمودار5-5. مقايسه توزيع فراواني اعضاي غيرهيأت علمي به تفكيك جنسيت و مدرك تحصيلي  در سال 1394

جدول 5-5. تعداد نیروی انسانی غیر عضو هیئت علمی دانشگاه  به تفكيك نوع استخدام و مرتبه علمي در سال 1394

نمودار6-5. توزيع فراواني نيروي انساني شاغل در دانشگاه به تفكيك مرتبه علمي در سال 1394

جدول 6-5. برگزاري دوره آموزشي ويژه مديران در سال 1394

جدول 7-5. تشکیل کلاس ICDL  کارکنان در سطح دانشگاه در سال 1394

جدول 8-5. برگزاری کلاس‌های توجیهی بدو خدمت در سطح دانشگاه در سال 1394

جدول 9-5. برگزاری دوره‌های عمومی در سال 1394

جدول 10-5. دوره‌های تخصصی رشته‌های مختلف در سال 1394

جدول 11-5. جمع كل ساعات آموزش داده شده به كل پرسنل شاغل در دانشگاه علوم پزشكي لرستان  براساس نفر ساعت به تفكيك نوع دوره‌ها در سال 1394

جدول12-5. لیست پروژه‌های عمرانی افتتاح شده (بهره‌برداری شده) دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1394

جدول13-5. ادامه لیست پروژه‌های عمرانی افتتاح شده (بهره‌برداری شده) دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1394

جدول 14-5. آمار کلی پروژه‌های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در سال 1394

جدول 15-5. پروژه‌های عمرانی در دست اقدام به تفکیک نوع بودجه دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1394

جدول 16-5. خلاصه آمار و عناوین پروژه‌های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال1394

جدول 17-5. آمار نيروهاي خروجي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال 1394 به تفكيك نحوه خروج از خدمت

نمودار 7-5. نيروهاي خروجي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال 1394 به تفكيك نحوه خروج از خدمت