جدول 1-7. اهم شاخص‌های معاونت تحقیقات و فناوری در سال 1394

جدول 2-7. گزيده شاخص‌هاي معاونت در سال1394

جدول 3-7. مشخصات مجلات فعال علمی پژوهشی و منتشره توسط دانشگاه

جدول 4-7. اسامی و مشخصات اعضای شورای پژوهشی دانشگاه در سال 1394

جدول 5-7. توزیع فراوانی اعضای شورای پژوهشی در سال 94 به تفکیک رتبه علمی

نمودار 1-7. توزيع فراوانی اعضای شورای پژوهشی در سال94 به تفکيک رتبه علمی

جدول 6-7. عملکرد کمیته اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی در سال1394

جدول 7-7. اسامی اعضاء کمیته اخلاق در سال 1394

جدول 8-7. تعداد اعضاي کمیته اخلاق درسال94 به تفکیک رتبه علمی

نمودار 2-7. توزيع فراوانی اعضای کمیته اخلاق در سال94 به تفکيک رتبه علمی

جدول 9-7. اسامی اعضاءهيأت علمی شرکت‌کننده در کنگره‌های خارج از کشوربا ارائه مقاله در شش ماهه اوّل سال1394

جدول 10-7. اسامی اعضاي هيأت علمی شرکت‌کننده در کنگره‌های خارج از کشوربا ارائه مقاله در شش ماه دوم سال94

جدول 11-7. توزيع فراوانی وضعيت مقالات منتشر شده در مجلات علمی پژوهشی(به تفکيک مجلات داخلی و خارجی)

جدول 12-7. توزیع فراوانی مقالات ارائه شده در همایش‌های داخلی و خارجی در سال 1394

جدول 13-7. نسبت مقالات چاپ شده اعضای هیأت علمی داخلی به کل مقالات چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی در سال 1394

نمودار 3-7. نسبت مقالات چاپ شده اعضای هیأت علمی داخلی به کل مقالات چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی در سال 1394

جدول 14-7. توزیع فراوانی اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی به تفکیک مقطع   

نمودار 4-7. توزیع فراوانی اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی

جدول 15-7. توزیع فراوانی اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی به تفكيك فعال و غيرفعال

نمودار 5-7. توزیع فراوانی اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی به تفکیک فعال و غيرفعال

جدول 16-7. خدمات پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

جدول 17-7. لیست تورهای علمی برگزارشده توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 94

جدول 18-7.  مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در سال 94

جدول 19-7. لیست کارگاه‌هایبرگزارشده توسطکمیته تحقیقاتدانشجوییدانشگاه علومپزشکی لرستان در سال 1394

جدول 20-7. ادامه لیست کارگاه‌هایبرگزارشده توسطکمیته تحقیقاتدانشجوییدانشگاه علومپزشکی لرستان در سال 1394

جدول 21-7. فهرست کتب تألیف یا ترجمه دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در سال 1394

جدول 22-7. پایان‌نامه‌های ارائه شده در سال 94

جدول 23-7.  ادامه پایان‌نامه‌های ارائه شده در سال 94

جدول 24-7. ادامه پایان‌نامه‌های ارائه شده در سال 94

جدول 25-7. فعالیت‌های‌ کتابخانه مرکزی در سال94

جدول26-7. بخش نشریات

جدول 27-7. بخش سفارشات

جدول 28-7. مشخصات کتابخانه‌ها

جدول29-7. میزان عملکردکتابخانه‌ها در سال 94

جدول30-7. توزیع فراوانی کارکنان کتابخانه‌ها به تفکیک میزان تحصیلات و رشته تحصیلی در سال 94

جدول31-7. توزیع فراوانی عناوین کتب کتابخانه‌ها در سال 94

جدول32-7. توزیع فراوانی منابع موجود در کتابخانه‌ها در سال 94

جدول 33-7. عملکرد کتابخانه‌ها در سال 94

جدول 34-7. ادامه عملکرد کتابخانه‌ها در سال94

جدول35-7. توزیع فراوانی مجموعه نشریات موجود در كتابخانه‌هاي دانشگاه در سال 94

جدول 36-7. طرح‌های مصوب شورای پژوهشی سال1394

جدول 37-7. مجموع طرح‌های سال 1394

جدول 38-7. شاخص‌هاي مركز تحقيقات داروهاي گياهي رازي

جدول 39-7. تعداد اعضاء شورای پژوهشی   مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی به تفکیک رتبه علمی در سال 94

جدول 40-7. اسامی و مشخصات اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی در سال 94

جدول 41-7. اهم شاخص‌های مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی

جدول 42-7. اعتبار مراکز تحقیقاتی (اعم از مستقل یا وابسته)پژوهشگاه‌ها به تفکیک مرکز و وضعیت طرح‌های تحقیقاتی و تعداد مقالات چاپ شده و چگونگی استفاده از نتایج طرح‌ها