جدول1-1 . مهم‌ترین اقلام آماری مدیریت دانشجویی در سال 94

جدول2-1. شاخص‌های سرانه اماكن دانشجويي فرهنگي  در سال  94

جدول3 -1. نام، ظرفیت و تعداد ساکنین خوابگاه‌های دانشگاه به تفکیک جنسیت در مهر و بهمن 94

جدول4- 1. فضای خوابگاهی و تعداد دانشجوي ساكن درخوابگاه‌هاي دانشگاه درسال 1394

جدول 51. آمار ایاب وذهاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1394

جدول 6- 1. میزان وام‌ها و خدمات رفاهی به دانشجویان دانشگاه در سال تحصیلی 95-94

جدول 7- 1. اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی لرستان براساس مقطع تحصیلی

جدول 8-1. اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی لرستان براساس وضعیت سنی

جدول 9- 1. اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی لرستان براساس وضعیت تاهل

جدول10-1. اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی لرستان براساس وضعیت سکونت

جدول 11-1. اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی لرستان براساس بیماری‌های مورد مراجعه

جدول 12- 1. خلاصه آمار و اقدامات پیشگیری اولیه (فراگیر) در اداره مشاوره دانشجویی

جدول 13- 1. نشريات و ويژه‌نامه‌های دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال1394

جدول 14-1. تعداد اعضای فعال در نشریات در سال 1394

جدول 15-1. فضاهای ورزشی درسال 1394

جدول 16- 1. اقلام آماري مربوط به شاخصها و استانداردهاي واحد فرهنگی و فوق برنامه در سال 1394

جدول17 1. فعاليت‌هاي فرهنگي گردشگري دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال 1394 (شش ماهه اول)

جدول 181. فعاليت‌هاي فرهنگي گردشگري دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال 1394 (شش ماهه دوم)

جدول19-1. آمار فعاليت‌های تربيت‌بدنی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1394