جدول 1-4-مهمترین شاخص های حوزه درمان

جدول 2-4- فعالیت بیمارستانهای دانشگاه در سال1394

نمودار1-4- توزیع فراوانی تختهای فعال بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1394

نمودار2-4- توزيع فراواني درصدتخت روزاشغالي بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي درسال 1394

نمودار 3-4-توزیع فراوانی متوسط روزهای بستری بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1394

نمودار4-4- توزیع فراوانی اعمال جراحی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1394

نمودار5-4- توزيع فراواني نسبت سزارين به كل زايمان دربيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي درسال1394

نمودار6-4- توزيع فراواني درصدخالص فوت دربيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي در سال1394

نمودار7-4- توزيع فراواني نسبت فوت در هرهزارنفردربيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي درسال 1394

جدول 3-4- توزیع فراوانی بیمارستانهای فعال دانشگاه علوم پزشکی درسال 1394

جدول 4-4- - فراوانی بیمارستانهای فعال غيروابسته به دانشگاه علوم پزشكي لرستان درسال 1394

نمودار8-4- توزيع فراواني تختهاي فعال بيمارستانهاي غيروابسته به دانشگاه علوم پزشكي درسال 1394

جدول 5-4- مشخصات بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي درسال 1394

نمودار 9-4- فراواني بيمارستانهاي استان به تفكيك مالكيت ونوع كاربري درسال1394

نمودار 10-4- فراواني بيمارستانهاي استان به تفكيك تخت مصوب ونوع كاربري درسال 1394

نمودار 11-4- فراواني بيمارستانهاي استان به تفكيك زيربنا و نوع كاربري درسال 1394(بجزبيمارستان 525 ارتش )

جدول 6-4-توزیع فراوانی تختهای فعال بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی برحسب نوع بخش درسال1394

نمودار 12-4- توزيع فراواني تختهاي ويژه بيمارستانهاي تحت پوشش درسال 1394

جدول 7-4- آزمایشگاههای تشخیص طبی حوزه نظارتي دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1394

جدول 8-4-درمانگاههاي عمومي و تخصصي حوزه نظارتي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي در سال 1394

جدول 9-4- موسسات تصویربرداری تشخیصی ودرمانی در سال 1394

جدول 10-4- مراكز توانبخشی حوزه نظارتي دانشگاه علوم پزشکی لرستان1394

جدول 11-4- مراکزخدمات سرپایی حوزه نظارتي دانشگاه علوم پزشکی لرستان1394

جدول 12-4- فعاليت  مؤسسات درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني در سال 1394

جدول 13-4- موارد مراجعه بيماران به مراكز بهداشتي درماني دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني برحسب تخصصهاي موجود

جدول 14-4- فعالیت درمانگاهي بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال1394

جدول15-4-عملکردواحدهاي پاراکلينیکي بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی(بستری ) درسال1394

جدول16-4-عملکردواحدهاي پاراکلينیکي بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی(سرپايي ) درسال1394

 جدول 17-4-عملكرد معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان درخصوص بيماران دياليزي در سال1394

جدول 18-4- عملكرد امور بیماريهاي خاص (هموفیلی-تالاسمی)حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال1394

جدول 19-4 عملکردکمیسیون ماده 11 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال1394

جدول 20-4  (گزارش عملکرد حوزه معاونت امور درمان از بعد رسیدگی به شکایات دریکسال 1394)

جدول 21-4- عملكردواحد صدورپروانه موسسات تشخيصي درمانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ،سال 1394

جدول22-4- گزارش عملکرد واحد درآمد معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1394

جدول23-4- عملكرد شوراي  پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1394

 جدول 24-4- (گزارش عملکرد مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی در سال1394)

جدول25-4- آمار اعزامهای بين بيمارستاني خارج استان در سال 1394استان لرستان

جدول 26-4- آمار اعزامهای بين بيمارستاني داخل استان در سال 1394استان لرستان