نام و نام خانوادگی  سمت مدرک تحصیلی تلفن تماس فاکس
دکتر بهرام دلفان ریاست دانشگاه  دکترای تخصصی فارماکولوژی 066 33302149 06633302030
دکتر بهرام کمره ئی معاون تحقیقات و فناوری  دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط 06633120172 06633120173
دکتر علی فرهادی معاون توسعه و مدیریت منابع دکترای تخصصی روان شناسی 06633310854 06633319483
دکتر مریم کوشکی معاون بهداشتی پزشکی عمومی 06633307055 06633335779
دکتر یحیی بهاروند ایرانیان معاون آموزشی فوق تخصص خون و سرطان 06633120150 06633120149
دکتر سیاوش بیرانوند معاون درمان متخصص بیهوشی 06633305006 06633305005
دکتر مهناز مردانی معاون دانشجویی و فرهنگی  دکترای علوم تغذیه 06633120126 06633120125
دکتر جواد قاسمیان معاون غذاودارو دکترای فارماکوگنوزی 06633224687 06633203169

ارتباط با ریاست و معاونین دانشگاه