صندوق اعلام شکایات هیات تخلفات

takhalofat@lums.ac.i

 

مدیر و کارکنان

نام و نام خانوادگی

سمت داخلی
دکترامیرتوکل     یوسفوند مدیربازرسی  325
فریبرز           حیدری کارشناس مسئول 324
فریدون           دهقانی کارشناس 382
امیر             دهقانی فر کارشناس 378
معصومه         بهاروند کارشناس 328
پروین           رحیمی نژاد کارشناس 326
مستوره          طالبی کارشناس 327
یداله            عبدی مسئول دفترو کارشناس سامد 167

 

خط مستقیم : 33301620-066

دفتر بازرسی : داخلی 323-33329020-066