مشاور : امین قنبری
 
شماره تماس : 06633319464              داخلی 371

شرح فعالیتهای  دفتر :
1- پیگیری سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی
2- مشارکت های اقتصادی
3- کارآفرینی و اشتغال