نام دانشگاه
نشانی اینترنتی
دانشگاه اراک
دانشگاه ارومیه
www.urmia.ac.ir
دانشگاه اصفهان
دانشگاه ایلام
دانشگاه تبریز
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
www.srttu.ac.ir
دانشگاه تربیت معلم سبزوار
دانشگاه جامع علمی - کاربردی
www. uast.ac.ir
دانشگاه تهران 
دانشگاه شهید بهشتی لرستان
www.lu.ac.ir
دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه شیراز
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه گیلان
دانشگاه صنعتیشیراز
www. stech.ac.ir
دانشگاه صنعتی گرگان
www. gau.ac.ir
دانشگاه محقق اردبیلی https://uma.ac.ir
دانشگاه هنر
دانشگاه یزد

لینک دانشگاه های دیگر