نام و نام خانوادگی

مرتضی رادمهر

مدرک تحصیلی

ارشد حقوق خصوصی

سمت

مدیر دفتر حوزه ریاست

تلفن

06633314614-33302149

فکس

06633302030

مدیر دفتر حوزه ریاست