معاون توسعه و مدیریت منابع دکتر علی فرهادی
معاون آموزشی دکتر یحیی بهاروند
معاون تحقیقات و فناوری دکتر کمره ای
معاون درمان دکتر سیاوش بیرانوند
معاون بهداشتی دکتر مریم کوشکی
معاون دانشجویی فرهنگی دکتر مهناز مردانی
معاون غذا و دارو دکتر  جواد قاسمیان

معاونین دانشگاه